AcasăVen-CheltDeclaratia 220 - privind venitul estimat

Declaratia 220 – privind venitul estimat

Declaratia 220, sau „Declarație privind venitul estimat”, cod 14.13.01.13/3p – se completează (modelul se gaseste la baza articolului) și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din:

1.1. Activități independente – Declarația se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din activități independente — comerciale și profesii libere, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, inclusiv din activități adiacente.

Declarația se depune de către:
— contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;
— contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior, odată cu declarația privind venitul realizat;
— contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, odată cu cererea de opțiune, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal.

Declarația nu se depune de către contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reținere
la sursă de către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale realizate în baza contractelor de consignație, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activități de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală; cazul veniturilor din activități independente realizate de către contribuabili în cadrul unei asocieri între persoane fizice și persoane juridice, care nu dă naștere unei persoane juridice.
Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă de venit. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit care le revine din asociere.

– 1.2. Cedarea folosinței bunurilor – Declarația se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

Declarația se depune de către:
— contribuabilii care realizează venituri dintr-o sursă nouă în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părți, odată cu înregistrarea acestuia;
— contribuabilii care au contracte încheiate din anii precedenți și care stabilesc venitul net pe baza cotei forfetare de cheltuieli și au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, odată cu cererea de opțiune.
Nu depun declarație estimativă contribuabilii care realizează venituri din arendare.
Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă.
În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează și depune câte o declarație privind veniturile estimate, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

– 1.3. Activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă – Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor în sere și în solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele asemenea, realizate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Declarația se depune de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, după cum urmează:
— în termen de 15 zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal;
— contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior, odată cu declarația privind venitul realizat;
— contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, odată cu cererea de opțiune, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal.

Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul. În cazul în care în raza teritorială a aceleiași localități se află mai multe terenuri, se va depune o singură declarație de impunere.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit care le revine din asociere.

– 1.4. Venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria venituri din activități independente – Declarația se depune de către contribuabilii care la sfârșitul anului precedent celui de impunere realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente.
La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.

Termen de depunere: până la data de 15 ianuarie a anului de impunere.

În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente, la completarea și depunerea formularului se au în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte prevederi legale în materie.

IMPORTANTDeclarația privind venitul estimat se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Declarația se completează în două exemplare:
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.
Persoanele fizice fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria venituri din activități independente, iar bunurile închiriate/subînchiriate se află în raza teritorială a mai multor organe fiscale au obligația să desemneze o sursă principală de venit, în funcție de care vor îndeplini obligațiile fiscale;
— copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

INSTRUCTIUNI COMPLETARE:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI:
– Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
– Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ:
– rd .1. Natura veniturilor – se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente, după caz.
– rd. 2. Determinarea venitului net — se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria venituri din activități independente, stabilesc venitul net, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activități independente.
– rd. 3. Forma de organizare — se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice.
– rd. 4. Obiectul principal de activitate — se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, desfășurată de contribuabil, precum și codul CAEN al activității desfășurate.
– rd. 5. Sediul — se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

– rd. 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosința — se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:
a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafața totală, din care închiriată;
b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria șasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.
Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.
– rd. 7. Numele și prenumele (denumirea) persoanei căreia i se cedează dreptul de folosință a bunului — se completează numele și prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice căreia i s-a cedat folosința bunului.
– rd. 8. Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) – se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz. Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din activități agricole.
– rd. 9. Documentul de autorizare/Contractul de închiriere – se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum și denumirea organului care l-a eliberat.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:
— se elimină din text sintagma „documentul de autorizare”;
— se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți, precum și data înregistrării acestuia.

– rd. 10. Contractul de asociere — se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care
desfășoară activități independente sau activități agricole în
cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între
persoane fizice.

– rd. 11, 12. Data începerii/încetării activității — se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Persoanele fizice autorizate care își încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.
Rubricile de la rd. 11 și rd. 12 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

III. VENIT ESTIMAT
1. Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere
a) Activitate desfășurată în mod individual
a. 1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități comerciale și/sau din exercitarea unei profesii libere, determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă
– rd. 1. Venit brut estimat — se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.
– rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate — se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achiziționarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.
– rd. 3. Venit net estimat — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

a. 2) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit Contribuabilii care desfășoară activități independente în mod individual, impuși pe bază de norme de venit, nu completează rândurile de la cap. III „Venit estimat”.
În aceste situații se completează cu „X” căsuța „Normă de venit”, special prevăzută în acest scop în declarație la cap. II „Date privind activitatea desfășurată”, pct. 2 „Determinarea venitului net”.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere – În cazul contribuabililor care desfășoară activități independente în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se completează numai rd. 3 „Venit net estimat” din declarație, după cum urmează:
– rd. 3. Venit net estimat — se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului „Distribuția venitului net estimat pe
asociați” din Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, rândul corespunzător contribuabilului.

2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor:
– rd. 1. Venit brut estimat — se înscrie chiria prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
– rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate — se completează de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem
real și conduc evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.
– rd. 3. Venit net estimat — se completează de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real și conduc evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 și datele înscrise la rd. 2.

3. Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă
a) Activitate desfășurată în mod individual
– rd. 1. Venit brut estimat — se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.
– rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate — se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziționarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.
– rd. 3. Venit net estimat — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere – În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se completează numai rd. 3 „Venit net estimat” din declarație, după cum urmează:
– rd. 3. Venit net estimat — se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului „Distribuția venitului net estimat pe asociați” din Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, rândul corespunzător contribuabilului.

4. Venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria venituri din activități independente Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente, stabilesc venitul net, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activități independente. Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere.
– rd. 1. Venit brut estimat — se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal de impunere de către contribuabili.
– rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate — se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal de impunere în vederea realizării venitului brut estimat.
– rd. 3. Venit net estimat — se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

IV. Date de identificare a reprezentantului fiscal – Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil:
– Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
– Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

MODEL DECLARATIECLICK AICI

sursa – Instructiuni de completare a formularului 220 „Declarație privind venitul estimat”, cod 14.13.01.13/3p (MO 878/2007)

7 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!