Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru alte venituri decât salarii – începând cu 01.01.2018 (ANAF oficial)

3
438

Au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate:

a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;
b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;

c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână;

ULTIMA ORA – Contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente – în vigoare începând cu data de 01.01.2018 (oficial) – click aici

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:

a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
d) venituri din investiţii;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
f) venituri din alte surse.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin însumarea veniturilor anuale realizate în anul fiscal precedent din una sau mai multe surse de venituri din categoriile de mai sus, luându-se în calcul:

a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68 – 70 din Codul fiscal, după caz;
b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9) din Codul fiscal;
c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 – 87 din Codul fiscal ;
d) venitul/câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94 – 97 din Codul fiscal ;
e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104 – 106 din Codul fiscal ;
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 – 116 din Codul fiscal .

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

Contribuabilii care încep să desfăşoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă venitul lunar estimat a se realiza din una sau mai multe surse de venit din cele mai sus menţionate, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care se estimează veniturile.

Pentru cei obligaţi la plata CASS asigurarea este anuală, făcându-se la un venit fix, astfel:

BAZA LUNARĂ DE CALCUL A CASS – salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează. Conform HG 846/2017 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018 este de 1900 lei

DECLARAREA OBLIGAŢIEI DE ASIGURARE – prin depunerea unei declaraţii – Formular 600 – MODEL AICI – al cărui model şi conţinut a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 4140/2017 – până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate sau în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii/data începerii realizării de venituri.

SUMA DATORATĂ – se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei depuse, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul. Pentru anul 2018 suma lunară de plată este 1900 lei x10%=190 lei

PLATA – Trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Monografie contabilă salarizare (resurse umane) – valabilă din 01.01.2018, având în vedere trecerea/transferul contribuțiilor de la angajator la angajat – click aici

MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN CURSUL ANULUI

Persoanele care intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum şi cele care îşi încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia 600 în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Cei care nu sunt obligaţi la plata CASS (au realizat în anul fiscal precedent venituri cumulate din cele menţionate sub nivelul plafonului minim sau, în cazul celor care încep activitatea/încep să obţină venituri şi care estimează un venit lunar sub plafonul minim) pot opta pentru depunerea declaraţiei 600 şi pentru plata CASS pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia modificărilor intervenite în cursul anului mai sus menţionate.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie;

c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;

UTIL – Contribuții angajat și angajator 2018 – cotele de contribuții salariale (taxe) aplicabile în următorul an (util) click aici.

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni;

g) femeile însărcinate şi lăuzele;

h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

i) persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

j) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile băneşti;
k) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului potrivit prevederilor art. 2 şi art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;

l) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste drepturi băneşti;

Impozit şi contribuţii datorate în cazul veniturilor din SALARII – realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit OUG 79/2017 (oficial) – CLICK AICI

m) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;

n) străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;

o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte;

TOATE INFORMATIILE NECESARE – DIN DOMENIUL SALARIZARE/RESURSE UMANE – LE GASESTI AICI – CLICK AICI

p) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute mai sus începând cu lit. c) sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe perioada şi, după caz, pentru drepturile băneşti primite, dacă nu realizează venituri din activităţi independente, din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau din alte surse sau dacă nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.

În cazul realizării de venituri din cele menţionate peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, lunar, pentru acestea se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Baza legală: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 79/2017, art. 153-156, 170, 174

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

Sursa (cu multumiri) – Direcţia G e n e r a lă R e g io n a lă a Finanţelor Publice – Braşov

Articolul precedentSinteza săptămânii 08.01.2018 – 12.01.2018 – monografie salarizare și închidere an, comunicări noi ANAF (D 600, D 010, etc.), tabele comparative oficiale, etc.
Articolul următorContribuția de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente – în vigoare începând cu data de 01.01.2018 (oficial)

3 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.