Ordin Min. Sanatatii si CNAS 1449/798/2014 – modificare norme OUG 158/2005

0
262

Ordinul Ministerului Sănătăţii si al Casei Naţională de Asigurări de Sănătate nr. 1449/798/2014 – pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 890 din 08.12.2014 , motiv pentru care va supunem atentiei continutul acestuia.

Speram sa va fie de folos.

Nr. 1.449/798
Ministerul Sănătăţii
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 10.387/2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.942 din 25 noiembrie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere:
– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor:
– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care aceştia sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate. Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85% se datorează asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurări de sănătate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 9 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
„e) asupra veniturilor declarate la casele de asigurări de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”.

3. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilaţii acestora, iar indemnizaţia se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenţie.”

4. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 62. – În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie.”

5. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 65. – (1) Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.”

6. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 82. – Îndemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, erau în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.”

7. În anexa nr. 4, „Declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii”, după punctul 2.1.4 se introduce un nou punct, punctul 2.1.5, cu următorul cuprins:
„2.1.5. □ Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

8. În anexa nr. 4, la punctul 3, subpunctul 3.1, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Se completează de asiguraţii de la pct. 2.1.4 şi 2.1.5.”

9. În anexa nr. 9, „Cerere-tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate”, la punctul 2 „Calitatea solicitantului”, se adaugă o nouă categorie, cu următorul cuprins:

„Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

10. Anexa nr. 11A se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

ANEXĂ
(ANEXA Nr. 11A la norme)

METODOLOGIE
de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanţi din unităţile sanitare care au încheiat o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate

Condiţii generale
Datele în format electronic se transmit on-line, folosind semnătură electronică agreată de ambele părţi.
Centralizatorul certificatelor de concediu medical eliberate, prezentat în anexa nr. 11 la norme, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al unităţii sanitare, se transmite la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară a încheiat o convenţie în acest sens conform normelor în vigoare în cazul transmiterii datelor on-line.
Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic
Fişierul de raportare va avea o structura de tip XML, care va conţine datele aferente concediilor medicale eliberate asiguraţilor de către medicii curanţi în luna pentru care se face raportarea.
Denumirea şi formatul fişierului sunt obligatorii şi vor fi publicate pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro

Articolul precedentProcedura de acordare a ajutorului de stat (accize motorina utilizată drept combustibil pentru motor) – actualiz. 12.2014
Articolul următorProcesul-Verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii la 2014 – model orientativ

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.