AcasăImpozite/TaxeSume de încasat de la autorităţile competente în gestionarea fondurilor europene -...

Sume de încasat de la autorităţile competente în gestionarea fondurilor europene – facilităţi existente pentru contribuabilii

Contribuabilii care au de încasat sume autorizate la plată aferente cererilor de rambursare depuse de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza unor contracte de finanţare, trebuie sa stie că, în Monitorul Oficial nr. 583/13.09.2013, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.520/2013text integral – prin care a fost aprobată Procedura de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, pe care o prezentăm în info-ul oficial de mai jos.

Generalităţi

Actul normativ menţionat mai sus reglementează:

– stabilirea atribuţiilor fiecărei autorităţi competente implicate în acordarea înlesnirilor la plată;
– informaţiile pe care contribuabilul le va înscrie în cerere, precum şi documentele care trebuie să însoţească cererea;
– modelul certificatului de atestare fiscală care va fi eliberat contribuabililor care solicită înlesnirile la plată, precum şi procedura de eliberare a acestuia;
– modul de obţinere a atestatului de la autorităţile de management prin care acestea confirmă sumele certe, lichide şi exigibile pe care le datorează contribuabilului, în scopul solicitării, de către acesta, a înlesnirilor;
– procedura prin care sumele amânate la plată se achită din sumele plătite de autorităţile de management;
– procedura de constatare a suspendării executării silite a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor care depun la autorităţile de management o cerere de rambursare;
– colaborarea dintre organele fiscale şi autorităţile de management în interesul acordării facilităţilor prevăzute de art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.

Obiectul înlesnirilor la plată

Potrivit prevederilor actului normativ menţionat contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile de management şi/sau organismele intermediare pot beneficia de înlesniri la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau alte sume datorate bugetului general consolidat şi transmise spre recuperare acestei autorităţi. Organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plată:

a. amânarea la plată a obligaţiilor fiscale principale, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii în situaţia în care contribuabilii au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea;

b. anularea obligaţiilor fiscale accesorii, în situaţia în care contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe ori de a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură aferente creanţelor de încasat de la autorităţile competente, iar amânarea la plată a fost finalizată;

c. scutirea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare ca urmare a unei cereri de rambursare şi data efectuării plăţii, în cazul contribuabililor care au încasat după termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plată înainte de data de 3 iunie 2013, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

– obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt validate de către autoritatea competentă;
– dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;
– contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

d. amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competentă, în cazul contribuabililor care au de încasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

– obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt stinse la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
– dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;
– contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.

Beneficiari

Contribuabilii care pot beneficia de aceste înlesniri la plată sunt:

– beneficiari ai finanţării nerambursabile, pentru obligaţiile datorate de aceştia;

– partenerii beneficiarilor finanţărilor nerambursabile potrivit acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanţare, pentru obligaţiile datorate de aceştia.

Amânarea la plată nu se acordă:

– contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;

– contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente;

– contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de solicitare a înlesnirilor la plată

Înlesnirile la plată se solicită de către contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile competente în baza unei cereri care se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. În cazul depunerii cererii prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de dovada împuternicirii/reprezentării.

Competenţa de acordare a înlesnirilor revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.

Cererea cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

b) tipul înlesnirii la plată solicitat;

c) suma totală pentru care se solicită înlesnirea la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi, în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii. În cazul contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se menţionează separat pentru contribuabil şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;

d) data şi semnătura contribuabilului/ reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila, dacă este cazul.

Important! Contribuabilii pot depune una sau mai multe cereri de amânare la plată, ori de câte ori este cazul, în limita sumei de încasat de la autorităţile competente.

Odată cu depunerea cererii de acordare a amânării la plată contribuabilul depune, în original, şi atestatul eliberat de autoritatea de management prin care sunt certificate sumele certe, lichide şi exigibile pe care le are de încasat de la autoritatea competentă. Atestatul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de acordare a amânării la plată.

După primirea cererii, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării amânării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru şi cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia.

Efectele amânării la plată a obligaţiilor fiscale principale

Pe perioada amânării la plată, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată contribuabilii nu datorează dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, dacă au renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

În situaţia în care contribuabilii nu au renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză, aceştia datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată, potrivit legii.

Dacă, anterior finalizării amânării la plată, autorităţile competente în gestionarea fondurilor europene notifică organului fiscal că suma înscrisă în documentul emis de autoritatea competentă nu mai este datorată, în întregime sau în parte, amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, total sau parţial, după caz, iar contribuabilul datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură, potrivit legii, pe întreaga perioadă de amânare la plată.

Pe perioada amânării la plată:

– nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile fiscale amânate la plată;

– nu se sting obligaţiile fiscale principale şi accesorii ce fac obiectul amânării la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora.

Scutirea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii

Contribuabilul care a încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plată de la autorităţile competente, înainte de data de 3 iunie 2013, poate solicita organului fiscal competent scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare şi data efectuării plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

– obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii au fost autorizate la plată de către autoritatea de management;

– obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;

– contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

Contribuabilul care are de încasat sume sau a încasat sume după data de 3 iunie 2013, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, de la autorităţile competente, poate solicita organului fiscal competent amânarea la plată, în limita sumei solicitate la rambursare, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după depunerea cererii de rambursare în cauză, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

– obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii sunt stinse la data de 3 iunie 2013;

– obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii la organul fiscal competent;

– contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

Scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii se acordă după autorizarea şi efectuarea plăţii cheltuielii reprezentând obligaţia fiscală principală care a generat obligaţia fiscală accesorie, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare şi data efectuării plăţii.

Sursa – www.finantevalcea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!