Cine este scutit in 2012 de la plata impozitului pe profit ?

0
140

Contribuabilii care beneficiază de scutire la plata impozitului pe profit, prevăzuţi la art. 15 din Codul Fiscal, sunt:

1. Trezoreria Statului;
2. instituţiile publice. Instituţiile publice sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru fondurile publice, pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

3. microîntreprinderile care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile Titlului IV indice 1 din Codul Fiscal;
4. fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat;
5. cultele religioase. Această categorie beneficiază de scutire pentru următoarele categorii de venituri: venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, potrivit legii, venituri obţinute din chirii, alte venituri obţinute din activităţi economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
6. instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune;
8. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
9. Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
10. Banca Naţională a României;
11. Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
12. organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. Aceşti contribuabili sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri:

– cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;
– contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
– taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
– veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;
– donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
– dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;
– veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
– resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
– veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
– veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
– veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI. Iata-le deci, in continuare:

Atenţie!

Sunt considerate venituri din reclamă şi publicitate veniturile obţinute din închirieri de spaţii publicitare pe clădiri, terenuri, tricouri, cărţi, reviste, ziare etc. Nu se includ în această categorie veniturile obţinute din prestări de servicii de intermediere în reclamă şi publicitate.

– sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
– veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
– sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor referitoare la impozitul pe venit (2% din impozitul anual).

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

De acelaşi regimul fiscal de scutire aplicabil organizaţiilor nonprofit beneficiază şi persoanele juridice care sunt constituite şi funcţionează potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Important!

Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele scutite sau cele din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal şi care să nu depăşească 10% din veniturile totale scutite, impozit calculat prin aplicarea cotei 16% asupra profitului impozabil.

Pentru determinarea profitului impozabil, organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale trebuie să aibă în vedere următoarele reguli:

a) se stabilesc veniturile neimpozabile pentru care sunt scutite de la plata impozitului potrivit art. 15 alin (2) din Codul Fiscal;
b) se determină veniturile neimpozabile care se încadrează în limitele prevăzute la art. 15 alin. (3) din Codul Fiscal, prin parcurgerea următorilor paşi:

1. calculul echivalentului în lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Naţională a României pentru anul fiscal respectiv;

2. calculul valorii procentului de 10% din veniturile neimpozabile;

3. stabilirea veniturilor neimpozabile ca fiind valoarea cea mai mică dintre sumele stabilite la paşii menţionaţi anterior;

c) se stabilesc veniturile neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. a) şi b);
d) se determină veniturile impozabile prin scăderea din totalul veniturilor a celor neimpozabile;
e) se calculează profitul impozabil corespunzător veniturilor impozabile, avându-se în vedere următoarele:
(i) stabilirea cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile pentru care este necesară utilizarea de către contribuabil a unor chei corespunzătoare de repartizare a cheltuielilor comune;
(ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile, luându-se în considerare prevederile art. 21 din Codul Fiscal referitoare la deductibilitatea acestor cheltuieli;
(iii) stabilirea profitului impozabil ca diferenţă între veniturile impozabile şi cheltuielile deductibile stabilite;
f) se calculează impozitul pe profit prin aplicarea cotei de impozitare asupra profitului impozabil.

De reţinut!

Sunt venituri impozabile la determinarea impozitului pe profit veniturile realizate de organizaţiile nonprofit din transferul sportivilor.

Baza legală:
– Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23.12.2003;
– Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112/06.02.2004.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentResurse si articole necesare pentru alcatuirea dosarului de bilant la 31.12.2011 – modele utile actualizate 2012
Articolul următorNu uitati ca vineri, 25.05.2012, este data limita pentru depunerea Declaratiei 200

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.