Obligatia inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice

0
296

Principalele aspecte referitoare la obligaţia înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice sunt redate mai jos.

Persoanele impozabile în sensul TVA

Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor activităţi.

În sensul taxei pe valoarea adăugată, activităţile economice cuprind activităţile producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. Constituie activitate economică şi exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate

Atenţie! Nu acţionează de o manieră independentă angajaţii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice care creează un raport angajator/angajat în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, remunerarea sau alte obligaţii ale angajatorului.

Categorii de persoane fizice care intră sub incidenţa TVA

Persoane impozabile în sensul TVA pot fi :

– persoanele fizice, care nu au devenit deja persoane impozabile pentru alte activităţi, şi care realizează o activitate economică din exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, dacă acţionează ca atare, de o manieră independentă, şi activitatea respectivă este desfăşurată în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate;

Important! Persoanele fizice nu realizează o activitate economică în sfera de aplicare a taxei atunci când obţin venituri din vânzarea locuinţelor proprietate personală sau a altor bunuri care au fost folosite de către acestea pentru scopuri personale;

– persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, precum: venituri comerciale, venituri din profesii libere şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente, dacă nu sunt scutite de TVA conform art. 141 din Codul Fiscal (CF).

CATEGORIE SPECIALA PROBLEMATICA TVA IN ROMANIA – CLICK AICI

Veniturile comerciale reprezintă veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii.

Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

Atenţie! Veniturile obţinute de persoanele impozabile din exercitarea unei profesii libere intră sub incidenţa TVA dacă nu reprezintă activităţi scutite conform art. 141 din CF.

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Important! Cesiunea bunurilor necorporale, indiferent dacă acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt: transferul şi/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare, reprezintă o prestare de servicii în sensul taxei pe valoarae adăugată;

– veniturile din cedarea folosinţei bunurilor dacă se exercită opţiunea de taxare a operaţiunilor;

– veniturile din activităţi agricole.

Obligativitatea solicitării codului de TVA

Persoanele impozabile au obligaţia să solicite atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din CF, respectiv 35.000 euro, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care au atins sau au depăşit acest plafon.

Important! Echivalentul în lei al plafonului de 35.000 euro, se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei) şi reprezintă 119.000 lei.

Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă (35.000 euro: 12 x nr.de luni de funcţionare).

Formulare utilizate pentru înregistrarea în scopuri de TVA

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi profesii libere depun pentru înregistrarea în scopuri de TVA, formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau execită profesii libere (070)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5 .

Persoanele fizice române care realizează o activitate economică în sfera taxei pe valoarea adăugată, depun pentru înregistrarea în scopuri de TVA în cazul depăşirii plafonului de scutire, “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2”.

Declaraţiile se depun direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este:

– pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;

– pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Codul de înregistrare în scopuri de TVA este valabil începând cu:

– prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în cazul depăşirii plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din CF;

Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 are prefixul “RO”, conform Standardului internaţional ISO 3166 – alpha 2.

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clienţilor.

La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA în situaţia depăşirii plafonului de scutire contribuabilii vor solicita organului fiscal competent şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, respectiv livrări şi achiziţii intracomunitare de bunuri, prestări şi achiziţii intracomunitare de servicii.

Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA şi care ulterior înregistrării respective desfăşoară exclusiv operaţiuni ce nu dau dreptul la deducere vor solicita anularea înregistrării în termen de 15 zile de la încheierea lunii în care se desfăşoară exclusiv operaţiuni fără drept de deducere.

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică vor solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt.

De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi, precum şi a persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii.

Atenţie! Anularea înregistrării în scopuri de TVA a unei persoane nu o exonerează de răspunderea care îi revine pentru orice acţiune anterioară datei anulării şi de obligaţia de a solicita înregistrarea în condiţiile prezentate mai sus.

Procedura aplicabilă în situaţia înregistrării cu întârziere sau neînregistrării în scopuri de TVA

Dacă persoana impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat înregistrarea, organele fiscale competente vor proceda după cum urmează:

– în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă conform art. 153 din CF, pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data identificării nerespectării prevederilor legale

– în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată după înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă conform art. 153 din CF, pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege şi data la care a fost înregistrată.

Baza legală – art. 127, 152, 153, 154 şi 158 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, pct.3, 62, 66 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului Finanţelor nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor.

Sursa – http://www.finantevalcea.ro/

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.