Achizitia intracomunitara de mijloace de transport (info util)

0
259

Conform dispozitiilor art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal si a pct. 2.(3) din normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana este întotdeauna considerata operatiune impozabila în România în sensul TVA. Prin sintagma „orice persoana ” se întelege : orice persoana impozabila ori neimpozabila sau orice persoana juridica neimpozabila.

Potrivit dispozitiilor art. 125 (indice 1) alin. (3) lit. a) din Codul fiscal în sensul TVA sunt considerate mijloace de transport noi – „vehiculele terestre cu motor a caror capacitate depaseste 48 cm³ sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri ori bunuri, cu conditia sa nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrarii în functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km” .

Orice persoana neînregistrata normal în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca este / nu este înregistrat conform art. 153 (indice 1) din Codul fiscal, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, este obligat la plata TVA si trebuie sa depuna formularul 301 „Decontul special de taxa ” care :
-se întocmeste potrivit modelului stabilit prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 75/2010 si
-se depune înainte de înmatricularea în România a mijloacelor de transport noi, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii urmatoare celei în care ia nastere exigibilitatea taxei aferente acestor achizitii intracomunitare.

TVA se achita în România pâna la data la care persoanele de mai sus au obligatia depunerii „Decontului special de taxa ”.

ATENTIE : Persoanele care efectueaz o achizt ie intracomunitara de mijloace de transport care nu îndeplinesc conditiile de la art. 125(indice 1) alin. (3) lit. a) din Codul fiscal pentru a fi considerate mijloace de transport noi, respectiv au fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data primei înmatriculari si care prezinta organului fiscal competent o dovada din care sa rezulte ca la data livrarii mijlocul de transport efectuase deplasari care depasesc 6.000 km, nu datoreaza TVA în România si, prin urmare, nu au obligtia depunerii „Decontului special de taxa ”.

În scopul înmatricularii în România a unui mijloc de transport nou organele fiscale competente vor elibera formularul – „Certificat privind atestarea platii taxei” din care sa rezulte plata TVA în România aferent acestei achizitii intracomunitare.

În scopul înmatricularii în România a unui mijloc de transport care nu este nou în sensul art. 125 (indice 1) alin. (3) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor elibera formularul – „Certificat” din care sa rezulte ca nu se datoreaz TVA în România aferent acestei achizi ii intracomunitare.

Modelul, continutul si procedura de eliberare a certificatelor sunt stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1128/2009 – link. Procedura se aplica pentru eliberarea certificatelor necesare înmatricularii în România a mijloacelor de transport achizitionate din statele membre ale Uniunii Europene de catre persoanele care nu sunt înregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze normal în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent daca sunt / nu sunt înregistrate conform art. 153 (indice 1) din Codul fiscal.

Astfel:

Pentru a solicita eliberarea formularului „Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata , în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, în scopul înmatricularii în România a unui mijloc de transport nou solicitantul care a efectuat achizitia intracomunitara de mijloace de transport noi trebuie sa depun la organul fiscal competent:

*** cerere : care cuprinde datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal si, dupa caz, codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii, atribuit conform art. 153 (indice 1) din Codul fiscal.

Pe baza cererii si a informatiilor existente în evidenta fiscala a organului fiscal, compartimentul de specialitate întocmeste „Certificatul privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata , în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”. Termen de eliberare : maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

Pentru eliberarea pe loc a certificatului, solicitantul trebuie s anexeze la cerere urm toarele documente:
– al doilea exemplar al „Decontului special de taxa pe valoarea adaugata„
– documentul doveditor al platii taxei pe valoarea adaugata – în copie si în original.

Pentru a solicita eliberarea formularului „Certificat” în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi în sensul TVA si pentru care nu se datoreaz TVA în România, în scopul înmatricularii în România a mijlocului de transport solicitantul care a efectuat achizitia intracomunitara trebuie sa depun la organul fiscal competent:

*** cerere la care solicitantul trebuie sa anexeze urmatoarele documente:
– documentul de achizitie din statul membru a mijlocului de transport
– documentul din care sa rezulte data primei înmatriculari
– declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte numarul de kilometri efectuati de mijlocul de transport pâna la data la care i-a fost livrat .

Cererea se poate depune odata cu cererea de calcul al taxei pe poluare. Termen de eliberare : maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

Cum se face analiza ?

-Daca achizitia intracomunitara a fost efectuata de la o persoana înregistrata în scopuri de TVA în statul membru în care este stabilit , în documentul de achizitie (factura) emis de furnizorul din celalalt stat membru trebuie sa se regaseasca particularitaile prevazute de art. 125 (indice 1) alin. (3) din Codul fiscal pentru definirea mijloacelor de transport noi.

-Daca achizitia intracomunitara a fost efectuata de la o persoana neînregistrata în scopuri de TVA în statul membru în care este stabilit si, prin urmare, documentul de achizitie nu este factura, conditia de mijloc de transport nou este îndeplinit daca acesta a fost livrat cu mai putin de 6 luni de la data primei înmatriculari.

-În situatia în care din documentatia prezentata rezulta ca mijlocul de transport a fost livrat în termen de pâna la 6 luni de la data primei înmatriculari, compartimentul de specialitate notifica solicitantul ca operatiunea efectuata este o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, pentru care se datoreaza TVA în România si pentru care are obligatia sa depuna „Decontul special de taxa pe valoarea adaugata ” si sa plateasc TVA.

-Dupa înregistrarea „Decontului special de taxa pe valoarea adaugata ” si dupa achitarea TVA în România de catre solicitant, compartimentul de specialitate elibereaza „Certificatul privind atestarea plaii TVA”.

-In situatia în care livrarea intracomunitara s-a facut în termen de peste 6 luni de la data primei înmatriculari, iar din documentul de achizitie nu rezulta faptul ca la data livrarii mijlocul de transport efectuase deplasari care depaseau 6.000 km, solicitantul trebuie sa depuna , în completarea documentatiei prevazute mai sus, si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte numarul de kilometri efectuati de mijlocul de transport pâna la data la care i-a fost livrat. Dispozitiile Codului penal privind falsul în declaratii sunt aplicabile în mod corespunzator.

-Daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute pentru ca mijlocul de transport sa fie considerat nou, în sensul Codului fiscal, compartimentul de specialitate întocmeste „Certificatul” din care rezulta ca respectiva persoana nu datoreaza taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei intracomunitare.

IMPORTANT:

Întrucât procedura de eliberare a certificatelor de mai sus nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele înregistrate normal în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, aceste persoane nu vor prezenta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în vederea înmatricularii mijlocului de transport achizitionat, formularele „Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata , în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” sau, dupa caz „Certificat”.

Potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului administratiei si internelor nr. 168/2010 si ministrului finantelor publice nr. 2039/2010 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor verifica pe cale informatica daca persoana care solicita înmatricularea mijlocului de transport achizitionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie în care nu mai este necesar prezentarea altor documente.

Verificarea pe cale informatica se realizeaza în conditii stabilite prin protocol încheiat între Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

sursa – www.finantearges.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.