Veniturile de natura profesionala – cum se impoziteaza incepand cu august 2010 (oficial)

17
235

Potrivit prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar fiscale, orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează cu cota de impozit pe venit – 16%.

Pentru aceste venituri se datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj.

Constituie venituri de natură profesională realizate de o persoană fizică, veniturile realizate din orice alte activităţi, altele decât cele definite ca „dependente” în Codul Fiscal, desfăşurate în afara unei relaţii de angajare.

În consecinţă se impozitează şi se datorează contribuţii sociale individuale pentru următoarele categorii de venituri:

– din activităţi independente:comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală;
– obţinute de persoanele fizice: din desfăşurarea unor activităţi desfăşurate pe baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; pe baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; din expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, în cazul în care contribuabilul a exercitat opţiunea de impozitare a acestor venituri potrivit prevederilor art. 79 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în cotă de 16%. Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris, în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract.

Sunt exceptate din categoriile veniturilor de natură profesională, veniturile realizate din:
– cedarea folosinţei bunurilor; investiţii;
– pensii;
– activităţi agricole;
– premii şi jocuri de noroc;
– transferul proprietăţilor imobiliare;
– alte surse (prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii;
– câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare;
– diferenţele de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale; primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial); orice venituri identificate ca fiind impozabile, altele decât veniturile neimpozabile prevăzute la art. 42 din CF; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie.

Plătitorii de contribuţii

Persoanele care realizează exclusiv venituri de natură profesională cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi de asigurări sociale pentru sănătate.

Persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează şi venituri de natură profesională cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională, iar dacă veniturile sunt realizate în mod ocazional nu datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri.

Persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională, pentru care se datorează contribuţiile individuale prevăzute de lege, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de asigurare socială de sănătate în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Cotele contribuţiilor individuale sunt cele prevăzute de lege respectiv: pentru contribuţia individuală de asigurări sociale – 10,5%, pentru contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj – 0,5%, şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate – 5,5%.

Baza de calcul a contribuţiilor individuale pentru veniturile de natură profesională

a) Baza de calcul a contribuţiilor individuale, pentru asigurările sociale şi pentru asigurările pentru şomaj o constituie:
– venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – realizate exclusiv din venituri de natură profesională.
– venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, realizat de contribuabilii care pe lângă veniturile salariale au şi astfel de venituri cu caracter repetitiv.
– venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natură profesională realizate exclusiv, în mod ocazional.

CITITI SI CONSIDERATIILE NOASTRE PEACEASTA TEMA – LINK

b) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate o constituie cuantumul net al veniturilor de natură profesională realizate lunar, determinat ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizării venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie şi nu poate fi mai mic decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Atenţie! Salariu minim brut pe ţară ca bază de referinţă este de 600 lei/lună iar salariu mediu brut pe economie este de 1.836 lei/lună – detalii suplimentare.

Pentru veniturile de natură profesională, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se plăteşte de persoana care le realizează la termenele stabilite în Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea de declarare şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile de natură profesională este reglementată prin Legea nr. 95/2006 şi prin Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Declararea şi termenele de plată a contribuţiilor

Contribuabilii au obligaţia de a depune câte o declaraţie privind asigurarea în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, respectiv de a încheia contracte de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţiile de asigurare se depun, o singură dată, până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară în care s-au realizat venituri de natură profesională, la casa teritorială de pensii şi, după caz, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti din raza de domiciliu sau de reşedinţă a persoanelor asigurate.

Persoanele care realizează exclusiv venituri de natură profesională cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional şi persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează şi venituri de natură profesională cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial, au obligaţia de a actualiza declaraţiile de asigurare în termen de 14 zile lucrătoare de la data modificării cuantumului veniturilor de natură profesională, prin depunerea unei noi declaraţii, care să ateste cuantumul veniturilor de natură profesională realizate pe fiecare sursă de venit. În lunile în care nu realizează venituri de natură profesională, aceste persoane au obligaţia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum şi agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene din raza de domiciliu sau de reşedinţă a acestora.

Persoanele care realizează exclusiv venituri de natură profesională în mod ocazional depun declaraţiile de asigurare ori de câte ori realizează venituri de natură profesională, până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară în care au realizat aceste venituri. Aceste declaraţii constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţele bugetare sunt scadente conform legii.

Alte precizări

Termenele de declarare prevăzute mai sus constituie şi termene de plată a contribuţiilor individuale. În situaţia în care nu mai realizează venituri de natură profesională, persoanele au obligaţia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum şi agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene din raza de domiciliu sau de reşedinţă a acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii acestei situaţii.

Calitatea de asigurat încetează cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata contribuţiilor individuale, cu excepţia calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru care persoanele beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale în condiţiile Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru neachitarea contribuţiilor individuale la termenele de scadenţă prevăzute mai sus se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în condiţiile legii.

Plata contribuţiilor individuale se efectuează în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi în contul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Contravenţii şi sancţiuni

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:
– necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris de casele de pensii, precum şi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; comunicarea de date şi informaţii incomplete sau eronate cu amendă de la 300-600 lei;
– nedepunerea la termen de către persoanele obligate la plata contribuţiilor a declaraţiilor de asigurare şi nerespectarea obligaţiei de a înştiinţa instituţiile respective de faptul că nu mai desfăşoară activităţi profesionale, cu amendă de la 2.500-5.000 lei .

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către personalul împuternicit al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi al caselor teritoriale de pensii, desemnat prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, de către organele de control măsuri active ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale structurilor sale teritoriale şi de personalul Inspecţiei Muncii şi al structurilor sale teritoriale, după caz.

Baza legală – Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar fiscale, Anexa 2 – LINK

17 COMENTARII

 1. Bun… si daca sunt PFA cu norma de venit si am activitati dependente, ce am de fapt de platit? Si raportat la ce anume? La norma? La veniturile reale? Ca nu mai inteleg nimic…

 2. Intrebare: Pentru medicii de familie cu cabinet medical individual
  1. Si ei vor plati somaj? desi ei nu pot fi someri, nefiind angajati. (si cred ca nu sunt singurii in aceasta situatie)
  2. La fel cu CAS-ul. Ce se intampla daca au la ora actuala un contract de asigurare deja incheiat cu casa de pensii? Se va modifica automat valoarea sumei asigurata si va varia in functie de venitul medicului?

 3. @adi – bune intrebari, la care acum nu stiu ce raspuns sa iti dau, deoarece ma chinui sa inteleg normele astea date de HG 791.

 4. Niste cretini ajunsi in fruntea statului, au in brate o jucarie care le frige miinile, dar cit de frumos e sa privesti pãlmasii de de-asupra si sa te dai rotund si mare, cind apaludacii te ovationeaza!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tâmpitii nu stiu decât sã facã COPY-PASTE, ca fac parte din generatia celor care au absolvit scolile cu ACORDUL GLOBAL, dar s-au invirtiti cu niscai „burse” plãtite si „rã-splãtite” dupã meritul culorii la putere.

  Sunt mândru cã m-am nãscut în România.
  Numai aici poti gãsi astfel de aberatii în mod zilnic, minut de minut si ceas de ceas!

 5. Trecând peste imbecilitatea acestei ordonanţe, ştiam că persoanele care realizează exclusiv venituri de natură profesională în mod ocazional nu trebuies să depună niciun act şi nici să nu plăteasccă nicio asigurare.

 6. Salut,
  am si eu in intrebare poate ma poti ajuta.
  Sunt salarit si am si un PFA cu norma fixa de venit pe servicii de informatica, PFA pe care am emis anul acesta o singura factura in iunie 2010 (firma catre care am emis factura nu are nicio legatura cu firma la care lucrez) si probabil nu voi mai emite si alte facturi pana la finalul anului.
  Trebuie sa depun ceva?
  Precizez ca mi-am platit impozitul si CASS -ul in iulie pentru toata perioada.
  Exista un model de declaratie ca nu s-au realizat venituri pentru luna iulie care trebuie trimis la pensii, somaj si sanatate sau nu e cazul sa trimit.
  tnx

 7. daca sunt pensionata anticipat pot sa ma angajez cu conventie civila la o asociatie de proprietari (bloc) cu 4 ore pe saptamana si va trebui sa platesc contributii la pensie, somaj si sanatate ????

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.