Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153(1)

1
172

Prezentam in continuare procedura de inregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 sau 153(1) , după caz, din Codul fiscal și care nu solicită înregistrarea.

1. Când se constată că o persoană impozabilă îndeplinește condițiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 153 sau 153(1), dupăcaz, din Codul fiscal, și nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.

2. Prin excepție, organul fiscal nu notifică persoana impozabilă în situația în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuții de inspecție fiscală, cu respectarea dispozițiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice.

3. Notificarea se întocmește de compartimentul de specialitate, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la OPANAF 1786, si:
– un exemplar se comunică contribuabilului,
– al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4. Dacă, urmare notificării, contribuabilul se prezintă în termen de 5 zile și depune declarația de mențiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal competent prelucrează declarația și emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, conform prevederilor legale în vigoare.

5. Data înregistrării în scopuri de TVA este data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă declarația de mențiuni.

6. Dacă declarația de mențiuni se depune după începerea procedurii de înregistrare din oficiu, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea fiscală efectuându-se în baza declarației de mențiuni a contribuabilului.

7. În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent documente din care să rezulte că nu are obligația de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizează documentația depusă și întocmește un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul unității fiscale. Sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, se aduce, de îndată, la cunoștința contribuabilului.

8. Prin unitate fiscală, în sensul actualei procedure impuse de OPANAF 1786, se înțelege administrația finanțelor publice a municipiului, orașului sau comunei, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, administrația finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

9. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul de specialitate, în baza datelor deținute, întocmește un referat prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv.

10.1. În baza referatului aprobat de conducătorul unității fiscale se emite decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Decizia se întocmește în două exemplare; un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

10.2. Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se emite, pentru situația prevăzută la pct. 2, pe baza deciziei de impunere privind obligațiile fiscal suplimentare și/sau a raportului de inspecție fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligației de înregistrare în scopuri de TVA.

11. Împotriva deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

12. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data de întâi a lunii următoare comunicării deciziei prevăzute la pct. 10.

13. După comunicarea deciziei, compartimentul de specialitate emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pe care îl comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

14. În situația în care, după comunicarea deciziei și a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, contribuabilul se prezintă la organul fiscal competent cu documente din care rezultă că nu are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA sau dacă din constatările organelor de inspecție fiscal rezultă că înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a fost făcută pe baza unor informații insuficiente, organele fiscal competente vor anula înregistrarea în scopuri de TVA a respectivului contribuabil. Anularea înregistrării se va efectua cu efect din prima zi în care contribuabilul a fost înregistrat.

15. În situația prevăzută la pct. 14, decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA și referatul prin care s-a propus înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului se desființează, în condițiile prevăzute la art. 47 din Codul de procedură fiscală.

16. Odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică și sancțiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală sau de mențiuni, prevăzute la art. 219 din Codul de procedură fiscală.

17. Compartimentul de specialitate transmite lunar compartimentului cu atribuții în domeniul inspecției fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru cuprinderea în programul de inspecție fiscală. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pentru care sunt aplicabile dispozițiile pct. 2.

sursa – OPANAF 1786/2010

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.