Impozitul pe venit – categorii de venituri neinpozabile

3
362

Potrivit prevederilor legale în vigoare (Titlul III „Impozitul pe venit” din Codul Fiscal), în categoria veniturilor neimpozabile sunt cuprinse:

– ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, indemnizaţiile pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, dintre care exemplificăm câteva: alocaţia de stat pentru copii,de întreţinere pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament familial, alocaţia socială primită de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, alocaţia pentru copiii nou-născuţi, primită pentru fiecare dintre primii 4 copii nou-născuţi vii; indemnizaţia lunară primită de persoanele cu handicap grav şi accentuat; indemnizaţia lunară acordată nevăzătorilor cu handicap grav, potrivit legii; indemnizaţia de maternitate; ajutorul pentru încălzirea locuinţei, ajutorul social acordat potrivit legii; ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;ajutorul social primit de soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu; indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani etc.;

– sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum şi orice alte drepturi(răscumpărări parţiale în contul persoanei asigurate, plăţi eşalonate, rente, venituri rezultate din fructificarea rezervelor constituite din primele plătite de asigurări, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, indiferent de denumirea sau forma sub care sunt plătite, în contul persoanei asigurate), cu excepţia câştigurilor primite de la societăţile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale. Atenţie! În cazul în care suportatorul primei de asigurare este o persoană fizică independentă, persoana juridică sau orice altă entitate care desfăşoară o activitate, atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezintă venituri impozabile pentru persoana fizică beneficiară;

– sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;

– sumele primite şi produsele oferite gratuit producătorilor agricoli individuali, drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităţilor naturale, precum şi pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

– pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat;

– contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri de valoare care se acordă cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispoziţiilor legale în vigoare;

– sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat;

– veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, definite la cap. 8 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

– bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat. Prin cadru instituţionalizat se înţelege orice entitate care are ca obiect de activitate educaţia şcolară, universitară, pregătirea şi/sau perfecţionarea profesională, recunoscută de autorităţi ale statului român;

– sumele sau bunurile primite cu titlu de moştenire ori donaţie. Pentru proprietăţile imobiliare, în cazul moştenirilor şi donaţiilor se aplică reglementările prevăzute la capitolul 8 indice 1 din CF – Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Important! Nu se datorează impozit în următoarele cazuri:(la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi; dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii);

– veniturile din agricultură şi silvicultură, cu excepţia celor prevăzute la art. 71 – Venituri din activităţi agricole – din acelaşi act normativ. Atenţie! În această categorie sunt cuprinse veniturile realizate de proprietar/arendaş din valorificarea în stare naturală a produselor obţinute de pe terenurile agricole şi silvice, proprietate privată sau luate în arendă;veniturile realizate de persoanele fizice asociate într-o asociaţie conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, din valorificarea produselor silvice în condiţiile legi; veniturile provenite din: creşterea animalelor şi păsărilor, apicultură şi sericicultură; veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală, prin unităţi specializate, cum ar fi centre sau puncte de achiziţie, a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică. Se consideră în stare naturală: produsele agricole obţinute după recoltare, materialul lemnos pe picior sau transformat în buşteni ori în bile, precum şi produsele de origine animală, cum ar fi: lapte, lână, ouă, piei crude şi altele asemenea, plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, cum ar fi: plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci, melci, scoici, şerpi, broaşte şi altele asemenea. Important! Începând cu data de 1 ianuarie 2009 sunt impozabile veniturile băneşti realizate din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială ori către alte unităţi, pentru utilizare ca atare. Prin Ordinul ministrului Agriculturii, Pădurilor, şi Dezvoltării Rurale nr. 190/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464/06.07.2009 s-a aprobat Procedura privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare;

– veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare pentru activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, în condiţii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;

– veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor internaţionale din activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia acestora, de oficial, să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

– veniturile primite de cetăţeni străini pentru activitatea de consultanţă desfăşurată în România, în conformitate cu acordurile de finanţare nerambursabile încheiate de România cu alte state, cu organisme internaţionale şi organizaţii neguvernamentale;

– veniturile primite de cetăţeni străini pentru activităţi desfăşurate în România, în calitate de corespondenţi de presă, cu condiţia reciprocităţii acordate cetăţenilor români pentru venituri din astfel de activităţi şi cu condiţia ca poziţia acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

– sumele reprezentând diferenţa de dobândă subvenţionată pentru creditele primite în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile sunt acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii şi văduvele de război, accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, urmaşii eroilor-martiri, răniţilor, luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945. Dintre aceste avantaje amintim câteva: contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilaţi şi persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii şi baze de tratament; contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi altele asemenea; contravaloarea asistenţei medicale şi a medicamentelor acordate în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport în comun şi pe calea ferată română, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică şi altele asemenea etc.;

– premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice (premiile, primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialităţi, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice, precum şi calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale şi europene, prima grupă valorică, precum şi la jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive; primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi de legislaţia în materie, în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României). În această categorie de venituri sunt incluse şi premiile obţinute de profesorii cu diplomă de licenţă sau de absolvire, instructorii şi managerii din domeniu, precum şi alte persoane calificate pentru asistenţă medicală, cercetare şi asistenţă ştiinţifică, organizare şi conducere tehnică şi alte ocupaţii complementare, potrivit reglementărilor în materie;

– premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate în România. Dintre aceste premii exemplificăm (premii obţinute la concursuri pe obiecte sau discipline de învăţământ, pe meserii, cultural-ştiinţifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-ştiinţifice, premii obţinute la campionate şi concursuri sportive şcolare, naţionale şi internaţionale;contravaloarea avantajelor sub formă de masă, cazare şi transport; alte drepturi materiale primite de participanţi cu ocazia acestor manifestări; altele asemenea);

– prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 227/2007;

– alte venituri care nu sunt impozabile, aşa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

Baza legală – art. 42, pct. 3-14 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele Metodologii de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa informatii – finantevalcea.ro

Articolul precedentNota explicativa 7 – model pentru bilantul la 31.12.2009
Articolul următorClasificarea Ocupatiilor din Romania (info util 2010)

3 COMENTARII

 1. Referitor la IMPOZITAREA VENITURILOR DIN PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

  Mă aflu în situaţia obţinerii de venituri numai din drept de autor, fără contract de muncă de vre-un fel. Beneficiez de cei 40% cheltuieli forfetare care reprezintă cheltuieli profesionale.
  Conform mormelor metodologice, cheltuielile făcute ca plată obligatorie către stat, şi care sunt cheltuieli personale şi nu profesionale, se deduc de la plata impozitului pentru această categorie de persoane 1Ba3rd1. Aici este cazul si sănătăţii, la care este obligat, conform legii, tot romanul să contribuie, are sau nu are venit, valoarea minimă obligatorie fiind un coeficient din venitul minim pe economie.
  Această sumă plătită către sănătate nu-mi este dedusă de la plata impozitului, pe motiv că beneficiez de cheltuieli deductibile.
  Alt motiv, la fel de aberant ar fi acela că, acea sumă oricum nu ar putea să-mi fie dedusă, decât ca un procentul de 5,5% din venitul obtinut ( coeficient egal cu cel plătit, ex. 5,5% din venitul min. pe ec; nu sunt nici PFA), deci numai o parte din ceea ce am plătit si nu toată suma plătită în cursul anului respectiv. Precizez că venitul meu lunar nu a depăşit venitul minim pe economie.
  Pe de altă parte, se susţine că persoanele din care categorie fac parte nu trebuie să plătească sănătatea, deci am plătit benevol.
  Alt argument al fiscului, la plata drepturilor ce mi se cuvin plătitorul trebuia să-mi oprească sănătatea. Dar din moment ce nu există angajament scris, un contract, în ce bază să oprească ceva? Poate că, în anumite cazuri, acest mod de oprire, care nu este obligatoriu la nivel de plătitor, ar duce la plăţi pentru sănătate, care însumate să depăşească valoarea corespunzătoare veniturilor cumulate al persoanei. Legea specifică: suma minimă este 5,5% din venitul minim pe ec. Plata în cazul meu se poate face trimestrial sau chiar anual. La sfârşitul anului calendaristic se face corelarea plăţilor cu ceea ce trebuia plătit funcţie de venituri.

  Vă rog să mă ajutaţi în a rezolva problema ce durează de ani buni, precizându-mi acele paragrafe din lege care aduc lumină în acest caz.

  Vă mulţumesc,

  I. Iosip

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.