Amenzi casa de marcat (in baza OUG 28/1999) – actualizat martie 2015

0
461

Multumita colegilor de pe grupul de FacebookContabili pe Facebook – va supunem atentiei un material foarte interesant.

Speram sa va fie de folos. Multumiri speciale colegului – Razvan Balteanu (autorul materialului).

UPDATE – INFORMARE – cu privire la amenzi casa de marcat 2015 – de la contabil pentru firmele client – CLICK AICI

1. Amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei (si confiscarea sumelor de la gg). si confiscarea veniturilor de la ț).)

f) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;

art. 4
(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conţină pe lângă elementele definite la alin. (1) şi următoarele elemente: unitatea de măsură, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.

h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la 1 alin. (11);

alin 1
(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9), (10) şi (101). Modelul şi conţinutul anunţului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

MODEL ANUNT DE ANTENTIONARE OFICIAL – CLICK AICI

i) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării
defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;

s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la 3 alin. (1) şi (2), care nu sunt sigilate potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (6);

ş) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);

art 8
(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi încetează activitatea, precum şi în cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizaţi.

t) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configuraţie şi un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizaţia de distribuţie;
ţ) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuţie obţinut de distribuitorul autorizat în baza autorizaţiei;
aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi, sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2016;
gg) deţinerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe

2. Amenda de la 8.000 la 10.000 lei (si confiscarea sumelor de la a). si suspendare activitate de la cc).)

a) comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau fără a face parte din reţeaua de unităţi acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;
l) încălcarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile acreditate a dispoziţiilor 4 alin. (13);

art. 4
(13) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin unităţile acreditate, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii.

m) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, precum şi unităţilor din reţeaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a înlocui memoria fiscală sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazurile şi în termenul prevăzut la 5 alin. (5);

art. 5
(5) Distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru service, după caz, au obligaţia să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum şi înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată.

o) nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la 1 alin. (8), cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special;
p) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistenţă tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);

q) nerespectarea prevederilor 1 alin. (8);

art 1
(8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor 4 alin. (12) lit. e) sau f);

art 4 alin (12)
e) să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;
f) să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;

w) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei prevăzute la 4 alin. (12) lit. h);

art 4 alin 12
h) să întocmească documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului.

y) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare, pentru aparatele definite la 3 alin. (2);

bb) nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la 3 alin. (1);

cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de
lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la 3 alin. (2);

ee) încălcarea de către operatorii economici a dispoziţiilor prevăzute la 1 alin. (9);

art 1
(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8).
(8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

ff) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor prevăzute la art. 3^1alin. (4);

art 3^1
(4) În vederea realizării supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

3. Cu amenda de la 40.000 la 60.000 lei

j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor 4 alin. (12) lit. a)–
d);

art 4
(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:
a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor;
c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;
d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;
n) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor
de marcat electronice fiscale, precum şi de către cei cărora li s-a retras autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă pentru aparatele livrate;
r) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent;

4. Cu amenda de la 10.000 la 15.000 lei (confiscare sume la dd) si suspendare la b, c, d, e)

b) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu
excepţia prevăzută la 1 alin. (8);

art 1
(8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale;
d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;
e) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

dd) continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru;

5. amenda de la 800 la 1.500 lei

Art. 10
g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;

Suspendari si sigilari!!!

Art 10
cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la 3 alin. (2);
b) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepţia prevăzută la 1 alin. (8);

art 1
(8) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale;
d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;
e) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

Articolul precedentATENTIE – trebuie să se întocmească documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat
Articolul următorNoul Cod Fiscal şi noul Cod de Procedură Fiscală – aprobate azi de Guvern

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.