Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA

5
252

Începând cu data de 01.01.2012 prin O.U.G. nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal la art. 153 alin. (9) si alin. (91) din Codul fiscal se aduc urmatoarele noutati referitoare la anularea înregistrarii în scopuri de TVA, precum si la înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care au încetat situatiile care au condus la anularea înregistrarii în scopuri de TVA:

Care sunt situatiile în care intervine anularea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, precum si înregistrarea în scopuri de TVA a acestor persoane daca a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii :

– a) Daca persoana impozabila este declarata inactiva conform prevederilor art. 781 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 78^1 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
Contribuabilii persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica se declara inactive si acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal daca se afla în una dintre urmatoarele situatii:

a) nu îsi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarative prevazuta de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii înregistrarii în scopuri de TVA este: data declararii persoanei impozabile ca inactive, respectiv data comunicarii deciziei de declarare a inactivitatii (Ordin presedinte ANAF nr. 3347/2011 Anexa nr. 1 B pct. 9).

Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, daca a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, organele fiscale competente vor înregistra persoanele impozabile în scopuri de TVA din oficiu, iar data înregistrarii în scopuri de TVA este : data la care a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, respectiv data comunicarii deciziei de reactivare (Ordin presedinte ANAF nr. 3347/2011 Anexa nr. 2 B pct. 21).

– b) Daca persoana impozabila a intrat în inactivitate temporara, înscrisa în registrul comertului, potrivit legii:

– Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii înregistrarii în scopuri de TVA este: data înscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara în registrul comertului;
– Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, daca a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, organele fiscale competente vor înregistra persoanele impozabile în scopuri de TVA din oficiu, iar data înregistrarii în scopuri de TVA este : data la care a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, respectiv data înregistrarii în registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii (Ordin presedinte ANAF nr. 1786/2010 art. 4 lit. c).

– c) Daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila însasi au inscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2 alin. (2) lit.a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
În cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se înscriu si:
– atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva în sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarâre judecatoreasca, dupa caz.

Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii înregistrarii în scopuri de TVA este: data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

– Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, daca a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, organele fiscale competente vor înregistra persoanele impozabile în scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data înregistrarii în scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Art. 7 alin. (1) lit.f) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si complet_rile ulterioare :
Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla în urmatoarele situatii:
– au fost stinse creantele fiscale datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenta este data stingerii creantelor fiscale, însa nu mai devreme de un an de la data comunicarii deciziei organului fiscal competent ramase definitiva în sistemul cailor administrative sau judiciare de atac. În situatia în care creantele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenta se realizeaza începând cu aceasta data;

– d) Daca persoana impozabila nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2 , dar nu este declarata inactiva si nici nu se afla în inactivitate temporara înscrisa în registrul comertului .

Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii înregistrarii în scopuri de TVA este : prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.

Aceste prevederi se aplica numai în cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;

– Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, daca a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, organele fiscale competente vor înregistra persoanele impozabile în scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data înregistrarii în scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

În acest sens persoana impozabila va furniza organului fiscal urmatoarele informatii/documente :
1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;
2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa, precum si faptul ca îndeplineste anumite conditii prevazute prin norme.

DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – MULTUMIM ANTICIPAT.

Dupa prima abatere de acest tip persoanele impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA daca îndeplinesc toate conditiile prevazute de lege numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea înregistrarii. În cazul în care abaterea se repeta dupa reînregistrarea persoanei impozabile, organelle fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.

– e) Daca în deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii înregistrarii în scopuri de TVA este : prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.

– Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, daca a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, organele fiscale competente vor înregistra persoanele impozabile în scopuri de TVA la solicitarea persoanei impozabile, iar data înregistrarii în scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Înregistrarea în scopuri de TVA va avea loc pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai târziu în cursul lunii urmatoare celei în care a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.
În situatia în care persoana impozabila nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA.

– f) Daca, persoana impozabila nu era obligata sau nu avea dreptul sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA

Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile, sau din oficiu de catre organele fiscale competente, iar data anularii înregistrarii în scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

– g) În situatia în care persoana impozabila nu a depasit plafonul de scutire de TVA de 35.000 euro si solicita scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA între data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate .

– Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile, de catre organele fiscale competente, iar data anularii înregistrarii în scopuri de TVA este : data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

IMPORTANT : Persoanele impozabile prev_zute la lit. a) – e) care se înregistreaza în scopuri de TVA dupa încetarea situatiilor ce au condus la anularea înregistrarii în scopuri de TVA nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevazut la art. 152 din Codul fiscal pâna la data înregistrarii în scopuri de TVA, fiindu-le aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) si (13), astfel :

Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice în perioada de inactivitate:
– sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de Codul fiscal
– nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferente achizitiilor efectuate în perioada respective.

Contribuabilii, altii decât cei declarati inactivi, carora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform situatiilor enumerate mai sus :
– sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate în perioada respective.
– nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate în perioada respectiva.

ATENTIE : Ramân valabile prevederile referitoare la anularea înregistrarii în scopuri de TVA care se face la solicitarea persoanei impozabile pentru urmatoarele situatii :

A. în cazul încetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a TVA:
– solicitarea se depune în termen de 15 zile de la încheierea lunii în care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere
– data anularii înregistrarii în scopuri de TVA este: prima zi a lunii urmatoare celei în care persoana impozabila a solicitat anularea înregistrarii.

B. în cazul încetarii activitatii economice:
– solicitarea se depune în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt
– data anularii înregistrarii în scopuri de TVA este: prima zi a lunii urmatoare celei în care persoana impozabila a depus declaratia de încetare a activitatii.

Sursa – finantearges.ro

Articolul precedentUtil pentru membrii CECCAR – confecționarea panourilor publicitare (de identificare)
Articolul următorCriterii de evaluare a performantelor salariatilor – recapitulare articole (2012)

5 COMENTARII

 1. Buna ziua,
  vreau sa va intreb cum pot sa gasesc o intrebare pe care am postat-o pe site-ul dvs? Acum cateva zile am postat o intrebare si as vrea sa vad daca am primit vreun raspuns dar nu mai stiu la care subiect era.

  Multumesc!
  Liana Chis.

 2. Multumesc dar nu mai reusesc sa-l gasesc.
  O sa pun intrebarea inca o data: eu sunt in concediu de crestere copil de 1 an si in curand voi incepe sa lucrez (ma va inlocui sotul meu pana la 2 ani pt ca am ales 2 ani la intrarea in concediu). Dar ma voi angaja la un nou angajator, nu la cel de la care am intrat in concediu.
  Intrebarea este: am ceva obligatii fata de fostul angajator? (ex. trebuie sa il notific intr-o anumita perioada de timp ca nu ma mai intorc la el?, sau alte obligatii de indeplinit in acest caz?)
  Multumesc!

 3. @liana – trebuie sa il anunti, deoarece ai la ei CIM-ul suspendat, iar CIM-ul trebuie reactivat inainte de a incheia colab cu ei, deoarece nu este legal sa inchei un CIM suspendat.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.