Principalele modificari aduse Codului de Procedura Fiscala incepand cu anul 2011

1
258

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 – text integral – pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului de Procedură Fiscală, pe care le puteti analiza in continuare.

Potrivit noilor prevederi, începând cu 1 ianuarie 2011, pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de obligaţii fiscale este contribuabilul, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal.

Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află situate.

Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venit

În situaţia în care organele de inspecţie fiscală constată că evidenţele contabile sau fiscale ori declaraţiile fiscale sau documentele şi informaţiile prezentate în cursul inspecţiei fiscale/verificării situaţiei fiscale personale sunt incorecte, incomplete, false, precum şi în situaţia în care acestea nu există sau nu sunt puse la dispoziţie, organele de inspecţie vor ajusta baza impozabilă şi, respectiv, vor stabili obligaţia fiscală prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor, reglementate potrivit legii.

Metodele indirecte utilizate de organele fiscale pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt:

– metoda sursei şi cheltuirii fondului, care constă în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada supusă verificării;
– metoda fluxurilor de trezorerie, care constă în analiza conturilor bancare şi a fluxurilor de numerar, pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utilizarea lor;
– metoda patrimoniului, care constă în determinarea venitului impozabil pe baza creşterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Creşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfârşitul perioadei.

Procedura de aplicare a metodelor indirecte se va aproba prin hotărâre a Guvernului.

Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de titlul III din Codul Fiscal.

Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată.

DE INTERES – Impozitul pe profit din 2011 – principalele modificari incepand cu acest an – click aici

Verificarea constă în compararea între veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi situaţia fiscală personală a contribuabilului.

Dacă organul fiscal constată o diferenţă semnificativă între veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi situaţia fiscală personală, acesta continuă verificarea prin comunicarea avizului de verificare şi stabileşte baza impozabilă ajustată prin utilizarea metodelor indirecte.

Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

În situaţia în care organul fiscal constată diferenţe semnificative, acesta solicită contribuabilului prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

Verificarea se desfăşoară la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificării, la domiciliul sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă.

DE INTERES – Taxa pe valoarea adaugata in 2011 – principalele modificari incepand cu acest an – click aici

Avizul de verificare va cuprinde temeiul juridic al verificării, data de începere a verificării, perioada ce urmează a fi supusă verificării, posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării (se poate solicita o singură dată pentru motive justificate) şi solicitarea de informaţii şi înscrisuri relevante pentru verificare.

Raportul de verificare şi decizia de impunere

Rezultatul verificării va fi consemnat într-un raport scris în care se vor prezenta constatările din punct de vedere faptic şi legal, acesta va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza impozabilă.

Atenţie! – Prin abrogarea derogărilor privind termenele de plată a impozitului pe venitul din salarii şi contribuţiilor sociale, respectiv plata trimestrială/semestrială a acestora de către anumite categorii de plătitori, prevăzute la art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituie între persoane fizice, persoanele fizice care au calitatea de angajator, asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţi fără scop patrimonial, vor calcula şi vira lunar obligaţiile menţionate.

via – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentDeclaratia 394 – informatii utile cu valabilitate incepand cu 01.01.2011
Articolul următorDeclaratia 096 – model in format Word pentru o editare mai usoara (valabila 2011)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.