Tematica examen consultanti fiscali (noiembrie 2010)

0
167

Iata mai jos cele necesare pentru examenul la CCF din noiembrie 2010.

1. Noţiuni de drept comercial:
– faptele de comerţ;
– comercianţii;
– constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale;
– reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări.

2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:
– cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
– principiile generale ale fiscalităţii.

3. Impozitul pe profit:
– contribuabili şi sfera de cuprindere;
– contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;
– determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;
– determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
– rezerve şi provizioane fiscale;
– regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;
– amortizarea fiscală;
– termene de plată şi de declarare a impozitului;
– pierderi fiscale;
– facilităţi fiscale (scutirea de impozit a profitului reinvestit, deduceri acordate pentru cheltuielile de cercetare – dezvoltare);
– impozitul minim;
– reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;
– reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);
– aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

4. Impozitul pe venit:
– contribuabili şi sfera de cuprindere;
– categorii de venituri impozabile;
– venituri neimpozabile;
– cote de impozit;
– determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
– plăţi anticipate în contul impozitului pe venit;
– obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;
– venitul net anual impozabil;
– venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;
– termene de plată;
– aspecte fiscale internaţionale;
– reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.

– DETALII CU PRIVIRE LA CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA EXAMEN – LINK

– MODEL CERERE INSCRIERE LA EXAMEN CCF – LINK

5. Contribuţii sociale (pensii, sănătate, şomaj):
– persoane asigurate;
– categorii de contribuabili;
– baza de calcul a contribuţiei individuale şi a celei datorate de angajator;
– termene de plată a contribuţiilor;
– modalităţi şi termene de declarare a contribuţiilor;

6. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România:
– contribuabili;
– sfera de cuprindere a impozitului;
– venituri impozabile obţinute din România;
– scutiri;
– coroborarea prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
– certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi;
– impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);
– principiile privind impunerea veniturilor din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definiţia beneficiarului efectiv; definiţia agentului plătitor, definiţia plăţii dobânzilor, eliminarea
dublei impuneri în cazul plăţilor din dobânzi primite de la rezidenţi români din Austria, Luxemburg şi Belgia, care au perioadă de tranziţie în ceea ce priveşte aplicarea schimbului automat de informaţii;
– principiile prevăzute în aplicarea reţinerii la sursă a impozitelor asupra redevenţelor şi dobânzilor primite/plătite între întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii Europene; definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de impunere a redevenţelor şi dobânzilor la întreprinderile asociate.

7. Impozite şi taxe locale:
– baza de impozitare;
– contribuabili;
– modul de calcul;
– termene de plată;
– reduceri şi scutiri;
– modul de declarare a proprietăţilor.

8. Taxa pe valoarea adăugată:
– sfera de aplicare;
– persoane impozabile;
– operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;
– locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;
– faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;
– baza de impozitare;
– cote de taxă pe valoarea adăugată;
– operaţiuni scutite;
– regimul deducerilor;
– persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;
– obligaţii;
– regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;
– ajustarea taxei deductibile;
– măsuri de simplificare;
– răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;
– dispoziţii tranzitorii.

9. Accize:

a) Accize armonizate:
– sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;
– regimul de antrepozitare fiscală:
– reguli generale;
– autorizarea antrepozitelor fiscale;
– condiţii de autorizare;
– obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;
– anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;
– destinatar înregistrat, expeditor înregistrat, reprezentant fiscal;
– deplasarea şi primirea produselor accizabile, în regim suspensiv;
– deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;
– vânzarea la distanţă a produselor cu accize plătite;
– scutiri şi exceptări de la plata accizelor;
– restituiri de accize;
– sistemul de marcare.

b) Accize nearmonizate:
– sfera de aplicare;
– calculul accizelor;
– plătitori;
– exigibilitatea;
– termenul de plată;
– scutiri de la plata accizelor.

10. Taxele vamale:
– tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;
– originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);
– regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecţionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecţionare pasivă);
– datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);
– categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

11. Contabilitate:
– obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;
– contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;
– contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;
– forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.

12. Sancţiuni şi căi de contestare:
– sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală;
– contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.

13. Aspecte privind procedura fiscală:
– principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
– creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscale;
– domiciliul fiscal;
– competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;
– înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;
– obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiuni pentru nedepunerea acestora;
– procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;
– procedura de colectare a creanţelor fiscale;
– soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
– inspecţia fiscală;
– stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate;
– acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;
– procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;
– stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;
– termene de prescripţie;
– stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;
– recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
– contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Codul de procedură fiscală.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
6. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
10. Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare;

GRUP PERSOANE CARE DAU CONSURS LA CCF –CLICK AICI

11. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;
14. Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispoziţiile de aplicare a regulamentului (CEE) nr.2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;
15. Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu modificările ulterioare;
18. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
20. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii;
22. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
23. Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
24. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans;
25. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;
26. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1346/2006 privind aprobarea procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare;
27. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal”;
28. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere;
29. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşurară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă;
30. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1706-1889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
31. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private;
32. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
33. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
34. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
35. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
36. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
37. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2222/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
38. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale /anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
39. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri cu modificările ulterioare;
40. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană;
41. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare;
42. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
43. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
44. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3417/2009 privind instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate;
45. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările ulterioare;
46. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 şi la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2220/2006;
47. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 200/2010 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual.
48. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, nr.3483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu completările ulterioare;
49. Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.2086/4504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil.
50. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1308/2009 privind unele măsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire, a sumelor reprezentând TVA aprobate prin decizia de rambursare;
51. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare;
52. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente;
53. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer (liniile directoare privind preţurile de transfer emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer;
54. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare;
55. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic, ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi
a modelului şi conţinutului unor formulare;
56. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitată de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru importuri şi achiziţii de
bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene;
57. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;
58. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.
59. Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
60. Hotărârea Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.
61. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
62. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;
63. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare,
cu modificările şi completările ulterioare;
64. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

via – http://ccfiscali.ro/

Articolul precedentMateriale utile pentru sesiunea octombrie 2010 a examenului de aptitudini la CECCAR
Articolul următorDefinitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2010 (urmare a eliminarii impozitului minim)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.