26 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

noutati – taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

Persoanele fizice exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune au obligaţia de a reînnoi anual declaraţia pe propria răspundere potrivit căreia nu deţin receptoare radio. Guvernul a modificat, în acest sens, HG nr.997/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. HG nr. 977/2003 nu includea prevederi referitoare la valabilitatea declaraţiei sau procedura aplicată în cazul în care persoanele exceptate dobândeau receptoare radio.
Noua declaraţie trebuie depusă până cel mai târziu la sfârşitul celei de-a 11 luni de la momentul depunerii declaraţiei anterioare. În cazul nerespectării acestui termen, persoanele în cauză vor fi repuse de drept la plata taxei, începând cu luna următoare celei în care expiră exceptarea.

Informaţii de background

HG nr.997/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune stabileşte obligaţia persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul în România de a plăti o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte pe familie.

Potrivit HG nr. 997/2003, sunt exceptate de la plata acestei taxe persoanele care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio.

Potrivit datelor statistice, numărul gospodăriile care deţin receptoare radio a crescut de la 76,9% în aprilie 2004 la 82,4% în aprilie 2007. Cu toate acestea, numărul persoanelor exceptate de la plata taxei radio pe baza declaraţiei pe propria răspundere a crescut, de la 1,015 milioane în 2004, la 1,23 milioane în 2006.

via – gov.ro

25 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

articole interesante

modificare impozit venit – aici
rambursari-de-tva-pentru-straini-prin-reprezentant – aici
taxarea-inversa-in-constructii – aici

cu sprijinul – www.contacafe.ro

25 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

comunicate

Începând cu data de 1 ianuarie 2008 gestiunea şi plata prestaţiilor sociale se vor asigura de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, conform Planului de măsuri prioritare pentru integrarea europeană şi a angajamentelor asumate de România.
Guvernul a aprobat astăzi o Ordonanţă de Urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, prin care se va asigura un sistem unitar pentru plata şi managementul tuturor prestaţiilor sociale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.

Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, are în subordine agenţii pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti. Agenţiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate.

Agenţia are următoarele obiective principale:
 administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale;
 asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a prestaţiilor sociale la nivel naţional;
 prevenirea fraudei în sistemul de acordare a prestaţiilor sociale;
 monitorizarea sumelor cheltuite din bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale;
 organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, evidenţă şi plată a prestaţiilor sociale;
 organizarea şi asigurarea unui sistem de evidenţă şi evaluare a beneficiarilor de prestaţii sociale;
 facilitarea accesului la prestaţii sociale a beneficiarilor;
 asigurarea furnizării necesare realizării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale.

În vederea realizării obiectivelor sale, Agenţia încheie o dată la 3 ani un contract de gestiune şi performanţă managerială cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în care sunt stabiliţi indicatorii de performanţă managerială.

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse exercită controlul asupra modului în care sunt implementate politicile naţionale elaborate în domeniul de competenţă al Agenţiei.

Preşedintele Agenţiei prezintă ministrului muncii semestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de gestiune şi performanţă managerială.

Conducerea Agenţiei este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un secretar general, înalt funcţionar public.

Mandatul preşedintelui este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei sunt asigurate din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Agenţia va prelua de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse atribuţiile şi responsabilităţile legate de administrarea, gestionarea şi plata prestaţiilor sociale.

Informaţii de background

În baza strategiei Uniunii Europene, definită la Lisabona, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială în direcţia unei abordări globale a politicilor de dezvoltare socială. Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, prevede realizarea unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenţă socială, a modalităţilor de finanţare, a tipurilor de prestaţii, a beneficiarilor şi a nevoilor de acordare a prestaţiilor sociale.

via – www.gov.ro

24 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

noutati legislative

Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1646/10.10.2007 pentru aprobarea procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafonul maximal de calcul al bazei de impunere

link – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/Ordin1646.pdf

24 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

Senior Accounting Specialist

Responsabilities:
Provide General Accounting services:
– develop accounting period-end timetables according to policy guidelines and perform
the closing and Hyperion reporting under very tight deadlines.
– ensure that trial balance is reconciled at all the times, especially bank transactions, fixed assets accounts, accounts receivable and payable transactions
– close & reconcile sub ledgers: Accounts Payable, Accounts Receivable, Inventory, Fixed Assets, Bank Accounts;
– analyze and book recurring, reclassification and allocation of journal entries;
– book accruals and provisions received from JD;
– reconcile inter company;
– reconcile P&L and B/S; and
– prepare and send Hyperion report to Corporate on USGAAP basis.
– preparation of working papers for VAT return
– SOX documentation and testing
Requirements:
· Accounting qualification followed by several years of general accounting experience in:
– General accounting tasks (General Ledger account maintenance, journal entries, closing activities, reporting etc.), Asset Accounting (capitalization, depreciation, amortization) and Cost Accounting
– Fluent in English and Spanish language
If you correspond to the requirements above send your resume to the following e-mail adress:
[email protected] until 20.11.2007

via – eurodesk_info group

23 oct.
2007

Comentarii (1)

admin

procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice sau fizice straine nerezidente

M.O. – 699/17.10. – Ordin nr. 1415/2007 din 26/09/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice sau fizice straine nerezidente

Persoanele juridice romane, beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror alte activitati, executate de persoane juridice sau fizice straine nerezidente, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane isi au domiciliul fiscal, conform legii.

Prin exceptie de la prevederile aliniatului precedent, persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementarilor legale in vigoare, au obligatia inregistrarii contractelor la organul fiscal competent pentru administrare.

Inregistrarea contractelor se realizeaza prin depunerea la organul fiscal competent a “Declaratiei de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane straine nerezidente”, cod MEF: 14.13.01.40/n, prevazuta in anexa nr. 1 din ordin. Declaratia cuprinde datele de identificare ale persoanei juridice romane si ale persoanelor fizice sau juridice straine, precum si datele despre contract: numarul si data contractului, obiectul de activitate, perioada de desfasurare a activitatii.

Potrivit reglementarilor, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data incheierii contractelor. Modificarile intervenite in datele declarate initial se declara, in termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declaratii de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane straine nerezidente.

Acest lucru presupune ca pentru toate contractele incheiate pana la aceasta data trebuie depusa declaratia pana cel tarziu pe 31 octombrie 2007.

Aceasta declaratie se incadreaza la categoria declaratiilor informative prevazute de Codul de procedura fiscala la art. 53. Potrivit acestui act normativ, nerespectarea obligatiilor prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei.

sursa – www.contexpert.ro

22 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

cursa calcul accize si taxa auto

Valoarea accizelor şi a taxei auto ce urmează a fi colectate în 2008 va fi calculată în funcţie de cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană, şi nu de cel fixat de Banca Naţională a României, potrivit modificărilor Codului Fiscal aprobate de Guvern la începutul acestei luni – adica 3,3441 lei/euro

22 oct.
2007

Comentarii (2)

admin

Important pentru persoanele fizice autorizate

Potrivit prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent pentru obtinerea autorizatiei prevazute de lege si a certificatului de inregistrare in registrul comertului solicitantii trebuie sa depuna documentatia necesara la primaria din raza teritoriala in care isi au domiciliul sau resedinta.

Dupa obtinerea certificatului de inregistrare persoana fizica autorizata trebuie sa obtina stampila si ulterior sa se inregistreze la administratia financiara.

Persoana fizica autorizata pentru a inregistra operatiunile financiare trebuie sa detina:

• Registrul incasari si plati
Facturier si chitantier
Registrul inventar (in acesta se include obiectele
de
inventar si mijloacele fixe)
Registrul unic de control (acesta este optional)

Persoana fizica autorizata nu poate avea statut de angajat, insa pentru a i se inregistra vechimea in munca, trebuie sa incheie un contract cu casa de pensii. Contributiile pe care trebuie sa le achite persoana fizica autorizata sunt egale cu 29% din venitul pe care il declara, dar care nu poate fi mai mic de 318 lei.

Deasemenea, persoana fizica autorizata are obligatia sa incheie un contract de asigurari de sanatate, iar contributiile pe care trebuie sa le achite sunt de 6,5 % din venitul minim pe economie.

Daca cel ce incheie contractul cu casa de asigurari de sanatate nu a platit pana in prezent contributiile catre stat, in momentul incheierii contractului se va obliga sa plateasca cotizatia aferenta fiecarui an, dar cumulate pe ultimii 5 ani.

Venitul declarat la casa de pensii nu are legatura cu venitul declarat pentru plata impozitului.

Potrivit O.U.G. 28/ 25.03.1999 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 21.01.2005 pentru desfasurarea activitatilor ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale, precum si activitatile economice desfasurate in mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu exceptia activitatilor de taximetrie auto pentru marfuri si persoane nu au obligatia de a avea casa de marcat.

via – http://www.ccib.ro/afacerea/

19 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

Importul de masini nu va mai fi taxat pentru Fondul national de solidaritate

Guvernul a adoptat, în şedinţa de ieri, un proiect de Lege prin care se abrogă aplicarea timbrului social de 1% asupra valorii autovehiculelor noi din import cu o capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm cubi, achiziţionate de persoane fizice şi juridice, pentru constituirea Fondului naţional de solidaritate.
Proiectul de Lege modifică Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de Lege va fi trimis spre dezbatere şi aprobare Parlamentului.

sursa – www.gov.ro

19 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

post – specializare economica

1 post de CONSILIER Gradul IA, specializare economica : Autoritatea
Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Tipul ofertei Full-time
Nivel cariera Entry-level (sub 3 ani)
Denumirea firmei Autoritatea Nationala pentru Restituirea
Proprietatilor
Tara Romania
Oras(e) BUCURESTI
Domeniile ofertei Guvern/Institutii, Imobiliare

Descrierea firmei:
Potrivit dispozitiilor art. 2 lit.f 1 din H.G. 361/2005 privind
infiintarea si organizarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea
Proprietatilor, asa cum a fost modificata prin H.G. nr. 240/2006,
Autoritatea ” coordoneaza si controleaza aplicarea legislatiei din
domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile
administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurand
aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu”.

Aceste atributii sunt indeplinite de catre Directia pentru
coordonarea si controlul aplicarii legislatiei din domeniul
restituirii proprietatii funciare din cadrul Autoritatii Nationale
pentru Restituirea Proprietatilor.

Directia este condusa de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de
stat.

INFORMATII SUPLIMENTARE
Tel: (021)231.54.23, (021)200.94.70
Email: [email protected], [email protected]
www.anrp.gov.ro

Descrierea postului:

– analizeaza rapoartele de evaluare intocmite asupra suprafetelor de
teren pentru care urmeaza sa se acorde despagubiri in baza legilor
fondului funciar;
– reactualizeaza valorile reprezentand sumele de bani primite de
catre persoanele indreptatite la acordarea de despagubiri la data
preluarii abuzive a terenurilor de catre stat;
– alte activitactivitati specifice

Cerinte:

– studii superioare de lunga durata, specializare economica;
– sa nu fi suferit vreo condamnare pentru faptele ce ar duce la
incompatibilitatea cu functia pentru care candideaza;
– sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la
unitatea de invatamant, pentru absolventii care se angajeaza pentru
prima data;
– sa prezinte un curriculum vitae din care sa rezulte activitatea
desfasurata;
– inscrierile pentru concursul din 1-2 noiembrie se fac pana pe data
de 25 octombrie 2005.

Oferta (bonusuri, beneficii): Salariu de baza 1500 RON

18 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

news – obligativitate vizare declaratii de catre consultantii fiscali

Comunicat de presa al guvernului:

Ieri, in comisiile reunite de buget, finante si industrii a fost
discutata ordonanta 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar
fiscale si a fost eliminata prevederea conform careia se instituia
obligativitatea vizarii formularului 101 de catre un consultant fiscal,
incepand cu 1 ianuarie 2008.

“In urma discutiilor avute in cadrul comisiilor reunite, respectiv
Comisia de buget, finante, activitate bancara si piata de capital si Comisia
economica, industrii si servicii, am fost de acord cu propunerea de a
elimina din ordonanta 47 articolul care prevedea ca declaratiile anuale
fiscale vor trebui vizate de un consultant fiscal”, Daniel Chitoiu,
Presedinte ANAF.

18 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

Camera Consultanţilor Fiscali organizează gratuit – pregătire profesională

Camera Consultanţilor Fiscali organizează gratuit, în trim.IV 2007, programe de pregătire profesională a consultanţilor fiscali activi înscrişi in evidenţele Camerei

Potrivit prevederilor art.12 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate in Conferinţa Extraordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din data de 16.06.2007, Camera organizează gratuit, în trim.IV 2007, programe de pregătire profesională a consultanţilor fiscali activi înscrişi in evidenţele Camerei.

Tematica programului de pregătire profesională cuprinde
Noutăţi legislative in:
1. Codul Fiscal
– Impozite directe (impozitul pe veniturile nerezidenţilor, impozit pe profit, impozit pe venit şi impozite locale)
– Impozite indirecte (T.V.A., Accize)
2. Codul de procedură fiscală.

Cursurile se desfăşoara în 5 centre de pregătire profesională după cum urmează:
1. 13-14 oct. în mun. Bucureşti;
2. 19-20-21 oct. în mun. Constanţa;
3. 26-27-28 oct în mun. Timişoara;
4. 02-03-04 nov. în mun. Braşov;
5. 10-11 nov. în mun. Bucureşti.

Consultanţii fiscali activi care doresc să participe la aceste cursuri de pregătire profesională sunt rugaţi să confirme prezenţa prin e-mail, pe adresa [email protected], până pe data de 01.oct.2007. In adresa de confirmare vă rugăm să ne comunicaţi: numarul de înregistrare la Camera Consultaţilor Fiscali, numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi centrul de pregătire profesională unde doriţi să participaţi.

Camera Consultanţilor Fiscali asigură gratuit numai cursurile de pregătire profesioanală (sala şi lectorii); transportul, cazarea si masa rămân în sarcina participanţilor la curs.

sursa – http://www.cameraconsultantilorfiscali.ro/

17 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

articole interesante

legea contabilitatii modificata – link – aici
documente pentru tranzitul mărfurilor – link
excepţii pentru casele de marcat – link

17 oct.
2007

Comentarii (3)

admin

versiune noua – Declaratii fiscale 2007

versiunea 1.0.6.1
link – http://discutii.mfinante.ro/static/10/Anaf/decl2007/instal_declMF_2007.zip

16 oct.
2007

Comentarii (0)

admin

util studenti

http://contacafe.ro/forum/viewtopic.php?p=10864#10864

error: Conținutul este protejat !!