NOUTĂȚI

Înscrierea în cazierul fiscal a unei amenzii administrative - oficial ANAF

Intrebare - Poate fi înscrisă în cazierul fiscal o amendă cu caracter administrativ, dispusă de procuror prin ordonanța definitivă de ...

Citeste mai multe

Statul va plăti câte 2.250 de lei, echivalentul a 500 de euro - pentru angajare persoane asistate social pe perioade de până la cinci ani (proiect OUG)

Potrivit ministrului de resort, viziunea Ministerului Muncii merge, de acum înainte, pe linia de a nu îi mai susține pe ...

Citeste mai multe

Ghid cu privire la înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale (oficial ANAF)

Pe site-ul oficial al ANAF a fost postati ieri - Ghidul cu privire la înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat ...

Citeste mai multe

Inspecția Muncii - amendă de la 1.500 la 2.500 de lei în perioadele cu temperaturi extreme. Controale pe tot parcursul verii 2018!

Nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate ...

Citeste mai multe

Limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal - info ANAF (iunie 2018)

Va supunem atenției un material elaborat de specialiștii DGRFP Brașov (publicat la data de 13.06.2018) - cu privire la articolul ...

Citeste mai multe

09 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

oportunitate in domeniu la ICR

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr.38, sector 1, organizează concurs în perioada 21 – 24 aprilie 2008, la sediul Institutului, pentru ocuparea următoarelor posturi:

1 post DIRECTOR GENERAL, EXPERT grad IA la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ.
Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (economice);
– vechime minimă de 6 ani;
– experienţă într-o poziţie echivalentă de minim 3 ani;
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul economic şi al finanţării proiectelor culturale;
– cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat);
– cunoştinţe de operare pe calculator;
– bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii: – întocmeşte programul anual şi stabileşte agenda de lucru pentru Direcţia Generală Economică;
– răspunde de deciziile luate la nivelul Direcţiei Generale Economice şi întocmeşte periodic rapoarte privind activitatea acesteia la cererea Conducerii Institutului;
– organizează, conduce şi monitorizează activitatea tuturor direcţiilor din subordinea Direcţiei Generale Economice, asigurând calitatea lucrărilor şi respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea acestora;
– răspunde de întocmirea proiectului de buget anual pentru venituri şi cheltuieli la nivel de Institut;
– răspunde de actualizarea bugetului Institutului în conformitate cu modificările intervenite, respectiv rectificări bugetare, viramente de credite, suplimentări;
– reprezintă Institutul în relaţiile cu persoane fizice şi juridice de drept public şi privat, din ţară şi din străinătate, în legatură cu organizarea, derularea şi coordonarea programelor/proiectelor/acţiunilor Direcţiei Generale Economice.

1 post ŞEF SERVICIU, EXPERT grad IA la SERVICIUL FINANCIAR.
Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii economice);
– vechime minimă de 4 ani;
– experienţă în domeniul financiar (în mediul public sau privat);
– cunoaşterea legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar;
– cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);
– cunoştinţe de operare pe calculator;
– bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
– îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului Financiar în condiţii optime;
– participă la elaborarea proiectelor de buget şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;
– ţine evidenţa cheltuielilor pe articole bugetare şi pe acţiuni sintetizând informaţia în rapoarte lunare;
– întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderile de credite lunare şi ţine evidenţa creditelor bugetare deschise de către Ministerul Economiei şi Finanţelor;
– îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului Financiar în condiţii optime;
– verifică corectitudinea întocmirii statelor de plată pentru salarii, drepturi de autor şi prestări de servicii;
– avizează şi răspunde de corectitudinea actelor şi a situaţiilor statistice întocmite la nivelul Serviciului Financiar.

1 post ŞEF SERVICIU, EXPERT grad II la SERVICIUL RESURSE UMANE.
Cerinţe privind ocuparea postului:
– studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii economice sau juridice);
– vechime minimă de 3 ani într-o poziţie de conducere similară (în mediul public sau privat);
– cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul resurselor umane;
– cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel avansat);
– cunoştinţe de operare pe calculator;
– bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
– coordonează activitatea Serviciului Resurse Umane;
– întocmeşte şi actualizează statul de funcţii al Institutului şi pe cel de personal;
– răspunde de organizarea acţiunilor de recrutare şi selecţionare a personalului necesar pentru realizarea obiectivelor Institutului, în concordanţă cu structura organizatorică a acestuia;
– asigură, în colaborare cu celelalte direcţii, realizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor individuale şi gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor;
– acordă consultanţă şi consiliere angajaţilor în orice problemă care ţine de domeniul resurselor umane.

Salarizarea se va face în conformitate cu legislaţia privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituţiei, Serviciul Resurse Umane, până la data de 16 aprilie 2008 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae (din care trebuie să reiasă clar: numele şi prenumele candidatului, vârsta, adresa, datele de contact, locurile de muncă ocupate în ultima perioadă, postul pe care l-a ocupat, perioada în care l-a ocupat, departamentul în cadrul căruia a lucrat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a certificatului de naştere legalizată sau însoţită de original;
g) copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul), legalizată sau însoţită de original;
h) copie a certificatului de naştere pentru fiecare copil aflat în îngrijire (dacă este cazul), legalizată sau însoţită de original;
i) copie a diplomei de bacalaureat legalizată sau însoţită de original;
j) copie a diplomei de licenţă şi a foiilor matricole a anilor de studii pentru posturile de studii superioare legalizate sau însoţite de original ;
k) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
l) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
m) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), legalizate sau însoţite de original;
n) copie a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: ”CONFORM CU ORIGINALUL”, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens SAU după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitate;
o) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
p) un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi obligatoriu legalizate sau însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele I.C.R., ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.

Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon : 0317100641; 0317100612.

sursa – http://www.icr.ro/posturiconducere

09 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

“Practici contabile” – numarul 3

Trebuie sa facem cateva precizari in urma mesajelor si comentariilor primite in site-uri.
Cand spun comentarii, ma refer la intrebarile puse in cadrul posturilor din bloguri, asa ca nu va ganditi la altceva.

Revista – “Practici contabile” – numarul 3 – va aparea la inceputul saptmanii viitoare.
Asta este, ne cerem scuze pentru intarzierea de cateva zile.
Asteptam in continuare sa descarcati numerele anterioare.

09 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea la nivelul Uniunii Europene

Miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale au semnat Memorandum de Înţelegere privind cooperarea la nivelul Uniunii Europene

În cadrul reuniunii Consiliului Informal ECOFIN, desfăşurat la Ljubljana în perioada 4-5 aprilie 2008, miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale au semnat Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea la nivelul Uniunii Europene între autorităţile de supraveghere financiară, băncile centrale şi ministerele de finanţe în situaţii de criză financiară transfrontalieră.

În continuarea eforturilor susţinute pentru dezvoltarea aranjamentelor la nivelul Uniunii Europene pentru stabilitate financiară şi cooperare între autorităţile relevante, conform concluziilor agreate în cadrul Consiliului ECOFIN din octombrie 2006 şi octombrie 2007, Autorităţile de Supraveghere Financiară, Băncile Centrale şi Ministerele de Finanţe din Uniunea Europeană au agreat asupra noului Memorandum de Înţelegere privind cooperarea în situaţii de criză financiară (MoU).

Din partea României, Memorandumul a fost semnat de domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei şi finanţelor şi domnul Cristian Popa, viceguvernatorul Băncii Naţionale a României.

Astfel, în cadrul reuniunii Consiliului Informal ECOFIN, Miniştrii de finanţe şi Guvernatorii Băncilor Centrale au semnat acest MoU, urmând ca în conformitate cu procedurile comunitare să fie semnat şi de autorităţile nationale de supraveghere financiară, de la nivelul UE.

Scopul Memorandumului este de a facilita managementul şi soluţionarea unei potenţiale situaţii de criză financiară transfrontalieră, minimalizarea costurilor economice şi sociale aferente, precum şi promovarea unei discipline a pieţei şi limitarea hazardului moral.

Memorandumul stabileşte procedurile practice pentru implicarea tuturor părţilor implicate în situaţii de criză, bazate pe responsabilităţile legale actuale şi reţelele existente între autorităţi.

Acesta nu este un instrument legal şi nu impune părţilor obligaţii legale în acest sens.

sursa – www.amosnews.ro

si – gov.ro

09 apr.
2008

Comentarii (4)

admin

Ordin nr. 170/2008 – privind completarea Clasificării ocupaţiilor din Romania

Ordin nr. 170/2008 din 10/03/2008 – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 21/03/2008 – privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România – extras din monitor – din program de legislatie

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Institutul Naţional de Statistică

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,

ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. – Se aprobă completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Paul Păcuraru Vergil Voineagu

ANEXĂ

LISTA
ocupaţiilor ce completează Clasificarea ocupaţiilor din România

1. Îmbuteliator gaz petrol lichefiat se modifică în operator instalaţii codul 815506

îmbuteliere gaz petrol lichefiat

2. Controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie codul 822213

3. Şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei codul 122233

4. Organizator producţie (studii superioare) codul 245536

5. Asistent regizor studio codul 347134

6. Asistent regizor emisie codul 347135

7. Miner în subteran pentru construcţii codul 711106

8. Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor codul 315218

9. Operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie codul 741205

10. Analist cumpărări/consultant furnizori codul 241401

11. Analist preţ de revenire/costuri codul 241126

12. Tehnician preţ de revenire/costuri codul 311906

13. Ţesător manual codul 743214

14. Manager de produs codul 241938

15. Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare codul 916208

16. Expert prevenire şi combatere a corupţiei codul 241942

17. Administrator societate comercială codul 241939

18. Expert achiziţii publice codul 241940

19. Consilier de probaţiune codul 242206

20. Inspector probaţiune codul 242207

21. Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri codul 814136

22. Operator la colectatul şi manipulatul lemnului codul 833106

23. Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri codul 311211

24. Inginer proiectant comunicaţii codul 214435

25. Subinginer proiectant comunicaţii codul 214436

26. Funcţionar ghişeu servicii publice codul 423101

27. Referent evidenţa persoanelor codul 423102

28. Inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei codul 214546

29. Subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei codul 214547

30. Registrator coordonator codul 123112

31. Registrator de carte funciară codul 242914

32. Asistent registrator codul 343214

33. Registrator-şef codul 123113

34. Stilist protezist de unghii codul 514110

35. Administrator public codul 247008

36. Îngrijitor câini în adăposturi codul 916201

37. Prinzător câini codul 916205

38. Operator recepţie codul 413333

39. Agent curier codul 413334

40. Şef trafic auto intern codul 122676

41. Şef trafic curierat intern codul 122677

42. Şef departament logistică codul 122678

43. Manipulant cutter-plotter codul 734308

44. Colator publicitar codul 734504

45. Serigraf codul 734604

46. Operator presă de transfer termic codul 734605

47. Formator tuburi spectrale codul 732206

48. Modelator tuburi spectrale codul 732202

49. Operator procesare text şi imagine codul 411305

50. Operator mase plastice codul 823209

51. Operator maşini de termo-formatare codul 823210

52. Tipograf print digital şi offset codul 825109

53. Operator la maşina de gravat şi decupat cu laser codul 825110

54. Operator la maşina de tampografiat codul 825111

55. Operator la maşina de laminat codul 825302

56. Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator codul 213907

57. Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare codul 244111

58. Administrator financiar (patrimoniu) studii medii codul 412207

59. Laborant determinări fizico-mecanice codul 712921

60. Preparator ferodouri codul 815905

61. Finisor universal ferodouri codul 815906

62. Preparator plăci de etanşare comprimate codul 823129

63. Broker bursa de mărfuri codul 341905

64. Broker în asigurări codul 341202

65. Manager de inovare codul 241941

66. Consilier în domeniul adicţiilor codul 244604

67. Preşedinte asociaţie patronală codul 114217

68. Vicepreşedinte asociaţie patronală codul 114218

69. Terapeut ocupaţional codul 258505

70. Asistent meteorolog codul 211206

71. Controlor acces metrou codul 511205

72. Agent staţie metrou codul 413335

73. Impiegat de mişcare metrou codul 413336

74. Operator mişcare metrou codul 413337

75. Casier metrou codul 421113

76. Şef echipă întreţinere cale metrou codul 712922

77. Şef echipă lucrări artă metrou codul 712923

78. Mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou codul 831105

79. Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou codul 831106

80. Constructor structuri monolite codul 712304

81. Instrumentist (studii medii) codul 347307

82. Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă codul 241220

83. Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă codul 315219

84. Lucrător operativ pentru autocontainere codul 832403

85. Lucrător operativ pentru autocompactoare codul 916101

86. Lucrător pentru salubrizare căi publice codul 916102

87. Lucrător pentru salubrizare spaţii verzi codul 916103

88. Lucrător sortator deşeuri reciclabile codul 932008

89. Dispecer operaţiuni salubrizare codul 413205

90. Operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile codul 829003

91. Analist financiar codul 241943

92. Expert în ingineria costurilor investiţionale codul 241944

93. Expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă codul 241945

94. Operator la utilaje de forjat dirijat codul 833204

95. Operator la utilaje de reabilitări conducte subterane codul 833205

96. Operator la utilaje pentru subtraversări codul 833206

97. Operator textile codul 826907

98. Tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) codul 311413

99. Maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) codul 311414

100. Şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) codul 311415

101. Tehnician în serviciile de trafic aerian codul 311416

102. Controlor trafic aerian dirijare non-radar codul 314413

103. Controlor trafic aerian dirijare radar codul 314414

104. Controlor trafic aerian informare codul 314415

105. Navigator informare codul 314416

106. Operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă codul 314417

107. Şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă codul 314418

108. Controlor trafic aerian (simulator trafic aerian) codul 314419

109. Navigator instructor informare codul 314420

110. Şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţia Civilă codul 122679

111. Şef centru meteo aeronautic codul 122680

112. Şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom codul 122681

113. Şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene codul 122682

114. Şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic codul 122683

aerian

115. Meteorolog aeronautic prognozist codul 211207

116. Meteorolog aeronautic tehnician codul 311118

117. Inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, codul 214548

supraveghere)

118. Şef executiv audit intern codul 122952

119. Inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert codul 214437

în serviciile de trafic aerian

120. Referent/inspector în serviciile de trafic aerian codul 342912

121. Operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile codul 312207

de trafic aerian

122. Instalator reţele termice şi sanitare codul 713612

123. Muncitor în serviciile de trafic aerian codul 933009

124. Optometrist (studii superioare) codul 222911

125. Ofiţer control doping codul 244605

126. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare) codul 241221

127. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii) codul 315220

128. Asistent personal îngrijire codul 513305

129. Mercantizor codul 342102

130. Operator termoprotecţie codul 714109

131. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare codul 724205

şi alertare în caz de incendiu

132. Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor codul 724206

133. Operator în verificare întreţinerea şi repararea autospecialelor codul 723307

destinate apărării împotriva incendiilor

134. Metodist codul 214906

135. Manager îmbunătăţire procese codul 241946

136. Manager al sistemului de management al riscului codul 242314

137. Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă codul 242315

138. Lucrător pentru drumuri şi căi ferate codul 712924

139. Confecţioner îmbrăcare volane în piele codul 733212

140. Asistent analist codul 241947

141. Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate codul 242317

ocupaţională

142. Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene codul 241948

143. Şef echipă docheri codul 835002

144. Docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu codul 835003

145. Docher armator codul 835004

146. Docher mecanizator codul 835005

147. Tractorist portuar codul 835006

148. Conducător autotrailer codul 835007

149. Conducător autoîncărcător portuar codul 835008

150. Macaragiu portuar codul 835009

151. Stivuitorist portuar codul 835010

152. Consultant cameral codul 244705

153. Inspector protecţia mediului codul 242318

154. Medic specialist psihiatru codul 222912

155. Medic de familie cu competenţe în sănătate mintală codul 222913

156. Asistent social cu competenţe în sănătate mintală codul 244607

157. Nursă de psihiatrie codul 322106

158. Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice codul 713409

159. Art terapeut codul 244606

160. Consilier afaceri europene codul 241949

161. Subsecretar de stat codul 111074

162. Merceolog codul 343308

163. Referent codul 343309

164. Manager general codul 121028

165. Manager codul 121029

166. Agent de intervenţie pază şi ordine codul 516907

167. Agent transport valori codul 516908

168. Agent conducători câini de serviciu codul 516909

169. Dispecer centru de alarmă codul 516910

170. Şef tură codul 516911

171. Inspector de securitate codul 516912

172. Evaluator de risc efracţie codul 516913

173. Consultant de securitate codul 516914

174. Grafolog codul 244408

175. Şef cancelarie codul 122953

176. Schelar codul 721432

177. Responsabil de mediu codul 242316

178. Purtător de cuvânt codul 244706

179. Specialist în managementul deşeurilor codul 242319

180. Agent poliţie comunitară codul 516915

181. Designer floral codul 347136

182. Consilier pentru tineret codul 244801

183. Auditor în domeniul siguranţei alimentare codul 242320

184. Grefier arhivar codul 343215

185. Grefier registrator codul 343216

186. Operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci codul 311119

187. Operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci codul 816117

188. Consilier tehnic codul 214439

189. Brand manager codul 244707

190. Şef studio RTV codul 214441

191. Scenograf codul 245537

192. Asistent scenograf codul 245538

193. Videojurnalist codul 245539

194. Manager în domeniul siguranţei alimentare codul 242321

195. Montator electromecanic codul 828704

196. Grafician mers de tren codul 413341

197. Operator injectorist codul 712305

198. Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii codul 724413

199. Electromecanic codul 724414

200. Psiholog în specialitatea psihologie clinică codul 244501

201. Psiholog în specialitatea consiliere psihologică codul 244502

202. Psiholog în specialitatea psihoterapie codul 244503

203. Psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională codul 244504

204. Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor codul 244505

205. Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii codul 244506

206. Psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi codul 244507

vocaţională

207. Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială codul 244508

208. Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale codul 244509

209. Psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat codul 244510

prin tehnica poligraf

210. Îmbuteliator gaz petrol lichefiat codul 932009

Se exclude ocupaţia montator sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu codul 724205.

Se exclude ocupaţia montator sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor codul 724206.

Se exclude ocupaţia de cămătar codul 421402.

Se redenumeşte grupa de bază 4214 Amanetări.

Se exclude ocupaţia operator în verificarea, întreţinerea şi/sau repararea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu codul 724207.

Se exclude ocupaţia operator în verificarea, întreţinerea şi/sau repararea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor codul 724208.

Se modifică denumirea grupei de bază 2446 Specialişti în activitatea socială în Asistenţi sociali.

Se modifică denumirea grupei de bază 3460 din Asistenţi sociali în Lucrători în asistenţă socială.

Se elimină ocupaţiile psiholog codul 244501, psihopedagog codul 244502, specialist poligraf codul 244503 şi psiholog clinician 244504.

Ocupaţia şef depou se completează şi devine şef depou/adjunct codul 122630.

Se completează ocupaţia şef secţie (sector) transporturi şi asimilaţi codul 122645 şi devine şef secţie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaţi.

Se modifică denumirea ocupaţiei care devine preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii) codul 111039.

Se exclude ocupaţia arhivar registrator codul 343209.

Se introduce o grupă de bază 2448 Specialişti în activitatea de tineret, care are următoarea descriere: “Specialiştii în activitatea de tineret oferă informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri şi organizaţii neguvernamentale pentru tineret; informează, organizează şi participă la activităţi recreative şi educative pentru tineri; asigură consiliere/consultanţă tinerilor aflaţi în situaţii conflictuale, cu probleme de integrare socială sau aflaţi în situaţii de risc; contribuie prin activităţi specifice la creşterea implicării tinerilor în viaţa publică sub toate formele ei de manifestare.”

Ocupaţia specialist plan progres se înlocuieşte cu specialist îmbunătăţire procese codul 241928.

Ocupaţia organizator procese funcţionale se înlocuieşte cu responsabil proces codul 241931.

Ocupaţia agent pază în incinte (hoteluri, magazine etc.) se înlocuieşte cu ocupaţia agent de securitate incinte (magazin, hotel întreprindere etc.) codul 516903.

Ocupaţia gardian public se înlocuieşte cu ocupaţia agent gardă de corp codul 516904.

Ocupaţia agent pază control acces, ordine şi intervenţie se înlocuieşte cu ocupaţia agent securitate codul 516901.

Ocupaţia agent de însoţire şi gardare persoane fizice şi valori se înlocuieşte cu ocupaţia agent control acces codul 516902.

Se exclude ocupaţia docher de la grupa de bază 8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane.

Se creează o grupă de bază nouă 8350 Docheri, mecanizatori şi conducători de utilaje portuare, cu următoarea descriere: “Docherii, docherii mecanizatori şi conducătorii de utilaje portuare manipulează mărfurile, manevrează sculele şi dispozitivele adecvate fiecărei categorii de marfă în funcţie de ambalaj sau greutate/unitate, conduc, întreţin şi supraveghează instalaţii de încărcare/descărcare/transport şi manipulare a mărfurilor.”

Se înlocuieşte ocupaţia de operator în verificare, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu ocupaţia operator în verificare, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu codul 723305.

Ocupaţia muzician se înlocuieşte cu ocupaţia instrumentist muzicant codul 347303.

Se introduce ocupaţia ghid montan codul 349106.

Se elimină ocupaţia de expert criminalist codul 242901.

Se introduce grupa minoră 423 Funcţionari în servicii publice comunitare, respectiv grupa de bază 4231 Funcţionari în servicii publice comunitare, care vor avea următoarea descriere: “Funcţionarii în servicii publice comunitare desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor depuse de cetăţeni la ghişeele publice comunitare, actualizează şi valorifică registrul de evidenţă al persoanelor, furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice, date de identificare ale persoanelor.”

08 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

statistici ‘Practici contabile’ – adica revista noastra

numarul 2 din revista – aproape 3.100 de descarcari – poate fi descarcat de aici:
Download

numarul 1 din revista – aproape 5.900 de descarcari – poate fi descarcat de aici:
Download

pentru numarul 3 din revista – vrem date de la voi – Formular – Practici Contabile

08 apr.
2008

Comentarii (1)

admin

comunicat guvern taxa poluare autovehicule

Executivul a discutat luni, 31 martie a.c, în şedinţa de Guvern, în primã lecturã, textul proiectului de ordonanţã de urgenţã care reglementeazã taxa de poluare pentru autovehicule. Proiectul noii taxe va fi introdus în procedura de audiere publică.

Precizăm că site-ul oficial al audierii publice este www.taxapoluare.audieripublice.ro, adresă la care, începând cu data de 1 aprilie, ora 17.00, vor fi disponibile toate detaliile legate de procesul de audiere publică, precum şi Proiectul de OUG.
Pentru mai multe detalii despre procesul de audiere publică şi pentru a vizualiza proiectul de OUG puteţi accesa următorul link: http://www.taxapoluare.audieripublice.ro/view_page.php?hash=5c863e3987296b4df85ed216932f5cc3.

sursa – www.gov.ro

08 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

news brief

M.O. nr. 273 / 07.03.2008

Decizia Curtii Constitutionale – nr. 249 din 6 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor:

– art. 248 lit. a), b) si c),
– art. 249 alin. (1), (2) si (4),
– art. 251-256,
– art. 258-261
– art. 263-265

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

08 apr.
2008

Comentarii (2)

admin

MO 270/2008 – norme catre consultanti fiscali pentru expertize fiscale

Hotărârea nr. 13 din 19.03.2008 pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală
link documentatie – aici

eee, ce sa mai zicem noi expertii contabili.

07 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

reclama la revista – scuze pentru stres

numarul 2 din revista – poate fi descarcat de aici:
Download

numarul 1 din revista – poate fi descarcat de aici:
Download

pentru numarul 3 din revista – click pe link – Formular – Practici Contabile

07 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

necesare al Oficiului National al Registrului Comertului – pentru actualizare CAEN

Actualizarea obiectului de activitate se va face in baza urmatoarei documentatii:

– cererea de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev.2 (prevazuta in anexa la HG nr. 322/2008i)

link – Download

– certificatul de inregistrare in original (CUI);

– imputernicire speciala sau de la avocat pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale;

via – prieteni

07 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

oportunitate studenti

Companie multinationala de consultanta in afaceri si in domeniul
IT&C, desfasurandu-si activitatea in Europa Centrala si de Est, cauta
studenti talentati in ultimul an de studiu la facultatea de
Management din cadrul A.S.E., in vederea dezvoltarii de afaceri in
domeniul comercial.

Cerinte:

– Cunostinte aprofundate in privinta aplicatiilor internet si/sau
produse software
– Engleza la nivel avansat si, de preferat, si germana
– Abilitati de a sustine prezentari la nivel managerial
– Persoana comunicativa si capabila de a lua decizii
– Puternic orientat catre client, catre indeplinirea scopurilor si cu
abilitati de negociere
– Diplomat, sensibl la diferentele culturale
– Disponibilitate de a calatori

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa
[email protected]

via – Studenti-Marketing yahoo group

06 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

aproape de 3.000

numarul 2 din revista – aproape 3.000 de descarcari – poate fi descarcat de aici:
Download

numarul 1 din revista – aproape 5.770 de descarcari – poate fi descarcat de aici:
Download

pentru numarul 3 din revista – vrem date de la voi – Formular – Practici Contabile

04 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

legal news – astazi

Monitorul Oficial 264/2008 – Decizii Curtea Constitutionala:
Decizia nr. 295 din 11 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Monitorul Oficial 265/2008
– rectificari – 939 – OMEF privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea masurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei catre Autoritatea Nationala a Vamilor

04 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

revista – statistici – descarcati in continuare

numarul 2 din revista – aproape 2.830 de descarcari – poate fi descarcat de aici:
Download

numarul 1 din revista – aproape 5.700 de descarcari – poate fi descarcat de aici:
Download

pentru numarul 3 din revista – vrem date de la voi – Formular – Practici Contabile

04 apr.
2008

Comentarii (0)

admin

Monitorul Oficial 263/03.04.2008

Decizii Curtea Constitutionala:
Decizia nr. 115 din 19 februarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Decizia nr. 119 din 19 februarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din Codul de procedura civila

error: Conținutul este protejat !!