AcasăRaportari contabile semestrialeMF - proiecte noi de ordin, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă...

MF – proiecte noi de ordin, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2024 si pentru măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA

Pentru contabilitate și salarizare recomandăm NextUp

Potrivit unor comunicate oficiale, Ministerul Finanțelor propune, prin 2 proiecte de acte normative, urmatoarele modificări și completări:

– Proiect Ordonanță de urgență privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific și alte măsuri fiscale
– Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici Asculta

UPDATE – ⏰ OUG nr. 70/2024 ⏰ – noile măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA – click aici

În ceea privește proiectul de OUG – printre schimbarile preconizate – se vor regasi (potrivit MF) :

Actul normativ cuprinde procedura de implementare a decontului precompletat RO e-TVA și modul de guvernanță raportat la atribuțiile autorităților implicate în gestionarea acestuia. Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Acesta se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin intermediul Spațiului privat virtual, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale.

După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală. Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabilă are obligația de a transmite decontul de taxă pe valoarea adăugată până la termenul prevăzut de lege.

În vedere realizării comparabilității, actul normativ reglementează definirea diferențelor semnificative în sensul valorilor care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minim 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă, cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA. Stabilirea pragului de semnificație în cadrul actului normativ creează premisele conștientizării obiectivelor urmărite de către administrația fiscală și implicit a creșterii conformării voluntare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

După identificarea diferențelor semnificative, se transmite formularul electronic de notificare „Diferențeoperațiuni impozabile RO e-TVA” în Spațiul privat virtual, iar persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligația transmiterii formularului electronic denumit Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate. Agenția Națională de Administrare Fiscală analizează Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA și dispune măsurile legale în conformitate cu competențele atribuite și obiectivele actului normativ propus.

Totodată actul normativ reglementează transmiterea, în baza analizei de risc efectuate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, a formularului „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” și în situația în care diferențele identificate sunt sub pragul de semnificație. Modelele de formulare electronice, modificarea acestora, precum și actualizarea pragului de semnificație se realizează prin ordine de președinte al Agenția Națională de Administrare Fiscală în termenele și condițiileprecizate de actul normativ.

De asemenea, se stabilesc sancțiunile aplicabile în cazul netransmiterii Notei justificative privind diferențe RO e-TVA sau a nerespectării termenul legal de transmitere a acesteia. Suplimentar, actul normativ reglementează faptul că nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate prin Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA, reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoare adăugată.. În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudă. De asemenea, se stabilesc și alte situații în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA, în plus față de cele deja prevăzute la art. 169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneare la blog – via e-mail”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI UNUL DE TELEGRAM CLICK AICI.

Totodată, se stabilește că prevederile referitoare la obligația privind transmiterea, respectiv termenul de transmitere a Notei justificative privind diferențe RO e-TVA, precum și sancțiunile aplicabile, intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României. Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanță în sensul Legii nr. 207/2015 privind Codulde procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și nu generează obligații fiscale în sarcina persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

În vederea stabilirii cadrului de guvernanță, actul normativ prevede instituțiile responsabile pentru implementarea, dezvoltarea și gestionarea Sistemul informatic național RO e-TVA, precum și atribuțiile fiecăreia.

De asemenea, se reglementează constituirea Comitetul Național pentru Decontul precompletat RO e-TVA, precum și atribuțiile acestuia.

Se creează premisele simplificării declarațiilor fiscale pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuride TVA au obligația să le completeze și să le transmită Agenției Naționale de Administrare Fiscală în situația operaționalizării complete a facturării electronice în România.

De asemenea, se are în vedere și modificarea Codul fiscal în vederea adoptării măsurilor necesare realizăriiprecompletării decontului de TVA în termenul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prinimplementarea unor proiecte de digitalizare.

În ceea privește proiectul de Ordin – printre schimbarile preconizate – se vor regasi (potrivit MF) :

Prin proiectul de ordin se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2024 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2024, încadrarea în criteriul de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent.

Precizăm, de asemenea, că entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2024, cele care în tot semestrul I al anului 2024 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2024, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2024

Informațiile cuprinse în raportările contabile se bazează pe reglementările contabile aplicabile fiecărei categorii de operatori economici, respectiv Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de ordin este structurat astfel încât să rezulte care este conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2024, întocmite de entităţi în funcţie de reglementările contabile aplicabile.

Pentru raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor prezentate este mai redus, prin comparație cu situațiile financiare anuale.

Întrucât datele cuprinse în raportările contabile la 30 iunie sunt destinate, în principal, instituţiilor statului, informațiile propuse a se raporta conform prezentului proiect de ordin au fost stabilite în urma consultării instituţiilor care utilizează bazade date a Ministerului Finanţelor.

Față de informațiile raportate pentru data de 30 iunie 2023, prin prezentul proiect sepropune raportarea distinctă a cheltuielilor cu impozitul pe profit la nivelulimpozitului minim pe cifra de afaceri, prevederile corespunzătoare acestuia fiind introduse în Codul fiscal prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Raportările contabile la 30 iunie 2024 urmează a fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 19 august 2024.

🔍 ALTE RESURSE UTILE – DIN ULTIMA PERIOADA: 🔍

✅ – HAI SA AJUTAM! – Solicitare sprijin pentru Asociația Literata. Va mulțumim anticipat tuturor!click aici sau click aici (F 177)

– ▶️ Hotărârea Guvernului României nr. 598 din 06 iunie 2024 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ▶️ – text integralMonitorul Oficial nr. 529 din 06 iunie 2024
– ⚠️ Legea nr. 126/2024 – noi infracțiuni de evaziune fiscală (nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor, evidențiere operațiuni fictive/nereale, folosirea cu rea-credință a RO e-Factura, etc.) – click aici
– ⚠️ HG nr. 451/2024 – modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – click aici
– ✅ OUG nr. 43/2024 – modificari la RO e-TVA, la RO e-Case de marcat electronice, la RO e-Transport, etc. – click aici
– ⏰ OUG nr. 31/2024 – reglementare măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (întreprinderi legate/microîntreprinderi) ⏰ – CLICK AICI
– 💡 OUG nr. 30/2024 – modificari la Codul Fiscal si Legea nr. 296/2023 (extindere neaplicare sanctiuni RO e-Factura până la data de 31 mai 2024) 💡 – CLICK AICI
– ⚠️ NOU ⚠️ – Declarația privind situația de trezorerie la ONG-uri – modelul editabil pentru Anexa 1 si Anexa 2 (util)click aici
– 💡 Temenele legale de transmitere a facturii electronice în sistemul național RO e-Factura (nivel amenzi) – oficial ANAF – click aici
– ⏰ IMPORTANT (oficial) – răspuns ANAF cu privire la aplicare plafon casierii (pentru societățile cu mai multe puncte de lucru)click aici
– ✅ Reguli de circulație a numerarului începând cu data de 13.11.2023 – fișier util si pe înțelesul tuturor – click aici
– ⏰ DE INTERES – ANAF – clarificări privind salariul minim valabil pentru calculul contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice în anul 2023 , etc. – CLICK AICI
– ✅ FOARTE UTIL ✅ – Prezentare comparativă a modificărilor fiscale (Cod Fiscal, CPF, case marcat, disciplină financiară, e-Factura, conformare fiscală, etc.) – 17 fișiere utile (oficial) – click aici

– ⏰ UPDATE ⏰ – Declarația privind situația de trezorerie la ONG-uri – cine trebuie să o depună, cum se depune, care este termenul de depunere, cine semnează, etc.click aici
– ⚠️ ULTIMA ORA (oficial) – informații cu privire la majorarea salariul angajaților încadrați cu salariul minim, cu vechime de peste 24 de luni la aceeași societate – CLICK AICI
– 💡 Termenul de depunere a bilanțului la 31.12.2023 – se aplica tuturor entităților, indiferent de sistemul de impozitare aplicabil (oficial MF/ANAF) – CLICK AICI
– ⏰ Câte zile lucrătoare sunt în fiecare luna din anul 2024 (inclusiv detaliere pe ore lucrătoare) – INFO UTIL ANUAL – click aici
– ✅ Termen depunere bilanț la 31.12.2023 (situații financiare/raportări contabile) – în anul fiscal 2024 (info util) – CLICK AICI
– 💡 Temenele legale de transmitere a facturii electronice în sistemul național RO e-Factura (nivel amenzi) – oficial ANAF – click aici

– 📣 Dosarul inventarierii anuale a patrimoniului la data de 31.12.2023 – recapitularea resurselor gratuite, publicate de noi (necesare la dosar) – click aici
– ⏰ IMPORTANT (oficial) – răspuns ANAF cu privire la aplicare plafon casierii (pentru societățile cu mai multe puncte de lucru)click aici
– ✅ Reguli de circulație a numerarului începând cu data de 13.11.2023 – fișier util si pe înțelesul tuturor – click aici
– ⏰ DE INTERES – ANAF – clarificări privind salariul minim valabil pentru calculul contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice în anul 2023 , etc. – CLICK AICI
– ✅ FOARTE UTIL ✅ – Prezentare comparativă a modificărilor fiscale (Cod Fiscal, CPF, case marcat, disciplină financiară, e-Factura, conformare fiscală, etc.) – 17 fișiere utile (oficial) – click aici

ABONEAZA-TE LA NOUL NOSTRU CANAL DE YOUTUBE ✅ – click aici – DUPA CARE DAI CLICK PE “SUBSCRIBE” SI APOI PE CLOPOTEL. MULTUMIM! ⚠️ CONTABILI PE FACEBOOK ⚠️ – CLICK AICI

💡 – Sărbători legale începând cu 01.01.2024 – sau zilele libere în care legal nu se lucrează (info util, conform legislație în vigoare, actualizat) – click aici
💡 – Stabilirea salariului de bază minim brut sub nivelul celui prevăzut de HG nr. 900/2023 (3.300 lei) – nivelul contravențiilor (sancțiunilor) – CLICK AICI
💡 – Care este termenul transmitere în Revisal a modificărilor la noul salariul minim de 3.300 lei … 20 de zile lucrătoare (calculate începând cu 01.10.2023) – CLICK AICI
💡 – Ce întocmim pentru aliniere la noul salariu minim din 01.10.2023 (3.300 lei) – “Decizie colectivă de mărire a salariilor” sau „Act adițional” ? – CLICK AICI
💡 – Act Adițional majorare salariu minim din 01.10.2023 – model gratuit, editabil … pentru angajatori (util) – CLICK AICI
💡 – Decizie colectivă majorare salariu minim angajați (cu anexă semnături) – MODEL (începând cu 01.10.2023) – CLICK AICI
💡 – HG nr. 900/2023 – salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.10.2023, majorat la 3.300 de lei – CLICK AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Potrivit unor comunicate oficiale, Ministerul Finanțelor propune, prin 2 proiecte de acte normative, urmatoarele modificări și completări: - Proiect Ordonanță de urgență privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și...MF - proiecte noi de ordin, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2024 si pentru măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA
error: Conținutul este protejat !!