Modul de completare a certificatelor de concediu medical – instructiuni

2
1322

Va redam in continuare instructiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, respectiv Anexa 2 din ORDINUL COMUN MS/CNAS NR. 233/125 DIN 14 MARTIE 2006 – pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instructiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Ordinul in cauza a fost pblicat in Monitorul Oficial Nr. 254 din 21 martie 2006 . In ceea ce priveste completarea rubricilor de către platitor – respectiv inainte de depunerea dosarului la Casa de Sanatate – atentie incepand cu art. 33. Speram sa va fie de folos, si din privinta verificarii compeltarii corecte de catre medicii care le elibereaza.

I. Dispozitii generale

ART. 1 – Acordarea certificatului de concediu medical se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 de către orice medic cu autorizatie de libera practica valabila care a incheiat o conventie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, prin reprezentantul sau legal, şi care are în ingrijire bolnavul, denumit în continuare medic curant.

ART. 2 – Perioadele de timp pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt cele prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 şi în normele de aplicare a acesteia.

ART. 3 – (1) Certificatele de concediu medical se completeaza în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevazute de formular.
(2) Certificatele de concediu medical vor fi tiparite pe hartie autocopianta în 3 culori: alb, roz şi verde.
(3) Exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se inmaneaza pacientului sau, după caz, persoanei care il reprezinta, care are obligaţia de a le depune la platitor, în termenul stabilit de lege.
(4) Exemplarul 3 (verde) al certificatului de concediu medical nu se desprinde de cotorul carnetului de certificate medicale şi va ramane arhivat la medicul care il elibereaza.
(5) Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical pe baza cărora au fost inregistrate indemnizatiile în „Declaratia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru contributia pentru concedii şi indemnizatii” va fi depus lunar de către angajator la casa de asigurări de sănătate în a carei raza administrativ-teritoriala îşi are sediul sau domiciliul, odata cu aceasta declaraţie sau, după caz, odata cu declaratia nominala rectificativa corespunzatoare lunii pentru care au fost acordate. Exceptie fac certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau avizul directiei de sănătate publica, precum şi certificatele de concediu medical care poarta codul de indemnizatie 11 şi care se depun direct la casele teritoriale de pensii.
(6) Exemplarul 1 ramane la angajator, atasat la fisa angajatului, şi va fi vizat, după caz, de medicul de intreprindere, în cazul asiguratilor salariati.

Lista documente necesare pentru dosare concedii medicale (actualizare) – click aici

ART. 4 – În situatia în care în interiorul carnetului de concedii medicale exista formulare gresit tiparite, incomplete sau completate gresit de către medic, se va scrie „Anulat” pe formular şi acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, ramanand în carnet. Pe verso-ul cotorului ultimei file a carnetului de certificate medicale se va preciza: „Acest carnet contine….. file (in cifre şi în litere) de la numarul…. la numarul…. si…. file anulate.”

ART. 5 – Certificatele de concediu medical vor fi tipizate pe hartie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, şi vor fi brosate în carnete de cate 50 de file.

ART. 6 – Fiecare certificat de concediu medical va fi inseriat şi numerotat conform instructiunilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

ART. 7 – (1) Carnetele inseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casa de asigurări de sănătate, în functie de necesitati, pentru o perioada de o luna, fiecarei unitati sanitare cu care a incheiat o conventie în acest sens.
(2) Gestionarea carnetelor de certificate de concediu medical la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementarilor legale în vigoare.
(3) Achizitia formularelor de certificate de concediu medical se va face de către reprezentantul legal al unitatii sanitare sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.

ART. 8 – (1) Unitatile sanitare mentionate la art. 7 alin. (1) îşi vor asigura contra cost şi la cerere carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care au incheiat o conventie în acest sens, având obligaţia de a-si organiza modul de gestionare şi evidenta a carnetelor de certificate de concediu medical, precum şi modul de pastrare a carnetelor epuizate.
(2) Pentru unitatile sanitare care au mai multi medici angajati, distribuirea şi arhivarea certificatelor se fac în baza unui tabel centralizator care contine urmatoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizarii carnetului/carnetelor; seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizate; semnatura de primire, parafa medicului; data returnarii în arhiva a exemplarului 3; seria (cu numarul) certificatelor de concediu medical returnate (exemplarul 3); semnatura de returnare şi parafa medicului.
(3) Inregistrarea certificatelor de concediu medical eliberate asiguratilor se va face în documentele medicale primare, pentru fiecare certificat de concediu medical în parte, după cum urmeaza:
a) se noteaza seria şi numarul certificatului de concediu medical eliberat în Registrul de consultatii la rubrica „Tratamente”, pentru consultatiile acordate în ambulatoriu;
b) pentru medicii de familie care vizeaza certificatul de concediu medical eliberat de către alt medic, se consemneaza în Registrul de consultatii la rubrica „Tratamente”, precum şi în fisa pacientului: seria şi numarul certificatului de concediu medical vizat şi codul de diagnostic;
c) la externarea pacientului din spital, se noteaza seria şi numarul certificatului de concediu medical în epicriza şi în scrisoarea medicala.

Categorii de concedii medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate – click aici

ART. 9 – (1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la platitor, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevazute în lista aprobata prin hotarare a Guvernului.
(2) Platitorul va mentiona în adeverinta, în mod obligatoriu, numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute în ultimele 12 luni.

ART. 10 – (1) În caz de pierdere a certificatului de concediu medical, medicii pot elibera un duplicat la cererea platitorului sau a asiguratului, mentionandu-se distinct „DUPLICAT”.
(2) În cazul în care angajatorul respinge la plata un certificat de concediu medical datorita completarii gresite constatate de către medicul de intreprindere, medicul care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificari pe formularul eliberat, confirmate prin semnatura şi parafa, sau poate elibera un duplicat în care mentioneaza, la data acordarii, data cand a efectuat modificarea, specificand „DUPLICAT” şi atasand certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.

II. Modul de completare a certificatelor de concediu medical

A. Completarea rubricilor de către medicul curant

ART. 11 – Luat în evidenta de medicul de familie: în cazul în care certificatul de concediu medical a fost eliberat de către un alt medic din ambulatoriul de specialitate sau din spital, medicul de familie va nota în fisa pacientului şi în Registrul de consultatii seria şi numarul certificatului vizat şi codul de diagnostic.

ART. 12 – Urgente medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care elibereaza certificate de concediu medical vor semna şi vor aplica parafa numai pentru bolile şi urgentele medico-chirurgicale şi vor completa numarul corespunzator din lista de urgente medico-chirurgicale şi boli infectocontagioase din grupa A, aprobata prin hotarare a Guvernului.

ART. 13 – Initial/În continuare: se va indica de către medicul care elibereaza certificatul de concediu medical daca acesta este „Initial” sau „În continuare”, bifandu-se cu „X” casuta corespunzatoare, după caz. Prin certificat de concediu medical initial se intelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeste un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru afectiuni diferite. Prin certificat de concediu medical în continuare se intelege orice certificat care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru aceeasi afectiune.

ART. 14 – Valabil pentru luna: se va inscrie luna pentru care s-a acordat concediul medical. Se va avea în vedere ca certificatul de concediu medical eliberat sa nu depaseasca luna în curs. În cazul în care durata concediului medical acordat asiguratului pentru aceeasi afectiune depaseste luna în curs, pentru diferenta de zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul „În continuare”.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI.

ART. 15 – Cod indemnizatie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va inscrie codul corespunzator al indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate (1 – 15), în cifre şi litere, conform specificatiilor de pe verso-ul certificatului de concediu medical.
Se completeaza cu cod 08 – Sarcina şi lauzie – numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu şi pentru alte afectiuni aparute pana în luna a 7-a de sarcina sau, după caz, luna a 6-a de sarcina, pentru persoanele cu handicap care se codifica corespunzator cauzei incapacitatii temporare de munca.
Se completeaza cu cod 15 – Risc maternal – în cazul acordarii concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.
În cazul completarii codului 07 – Carantina -, medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie în rubrica „Observatii” de pe verso-ul formularului numarul certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sănătate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, şi durata perioadei de carantina.
În cazul completarii codului 10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru -, în scopul prevenirii imbolnavirilor şi recuperării capacitatii de munca medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie în rubrica „Avizul medicului expert” numarul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodata, se vor mentiona şi numele, prenumele şi codul de parafa al medicului expert care a avizat.

ART. 16 – Asigurat în evidenta la C.A.S.: se va nota casa de asigurări de sănătate în evidenta careia se afla asiguratul.

ART. 17 – Numele şi prenumele: se vor inscrie numele şi prenumele persoanei asigurate – pacient.

ART. 18 – Cod numeric personal: se va inscrie codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre.

ART. 19 – Domiciliu, resedinta: se va inscrie adresa completa a pacientului.

ART. 20 – Nr. inreg. (RC/FO): se va inscrie numarul din Registrul de consultatii pentru pacientii ingrijiti în ambulatoriu sau numarul foii de observatie pentru pacientii internati.

ART. 21 – Ambulator/internat în spital/sectia: pentru consultatia acordata în ambulator, se va bara cu o linie sintagma internat. Pentru internarea în spital, se va bara cu o linie termenul „Ambulator” şi se va mentiona sectia din care a fost externat asiguratul.

ART. 22 – Concediu medical la externare: se va inscrie numarul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital, completandu-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora.

ART. 23 – Data acordarii (zi/luna/an): se inscrie data (zi/luna/an) la care medicul completeaza şi elibereaza certificatul de concediu medical.

ART. 24 – Nr. zile: se va inscrie numarul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atat prima, cat şi ultima zi de concediu medical.

ART. 25 – De la (zi/luna/an) pana la (zi/luna/an): se va inscrie data începerii şi data terminarii concediului medical. În cazul internarii asiguratului în mai multe sectii, se va inscrie prima zi de internare în spital şi data externarii.

ART. 26 – Cod diagnostic: se va inscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca, recuperarea capacitatii de munca, sarcina şi lauzia sau necesitatea ingrijirii copilului bolnav. Pentru inscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificatia internationala a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM – 10) – Lista cu 999 coduri de boala, în caractere numerice. La inscrierea codului de boala se va trece forma clinica a bolii: acut, subacut, cronic.
În cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru acelasi cod de diagnostic, în luna în curs sau în luna urmatoare, pe noul certificat de concediu medical acordat în continuare se va mentine codul de diagnostic inscris în certificatul de concediu medical initial.
Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se inscrie codul de boala. În caseta „cod de boala” se inscrie „RM”.

ART. 27 – Unitatea sanitara emitenta: se va trece tipul unitatii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical (ex: CMI, CDT, spital, sanatoriu etc.) şi se va aplica stampila unitatii.

ART. 28 – Nr. conventie… cu C.A.S.: se va inscrie numarul conventiei incheiate în acest sens cu casa de asigurări de sănătate, precum şi numele casei de asigurări de sănătate cu care a fost incheiata conventia.

ART. 29 – Medic/Semnatura/Parafa: cuprinde semnatura şi parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical.

ART. 30 – Medic sef sectie/Semnatura/Parafa: cuprinde semnatura şi parafa medicului sef de sectie din sectia de spital de unde a fost externat asiguratul.

ART. 31 – CUI: codul unic de inregistrare (codul fiscal) al unitatii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical.

ART. 32 – Cod parafa: se completeaza, în mod obligatoriu, de către medicul care a eliberat certificatul de concediu medical. În cazul în care parafa nu contine codul şi calitatea medicului, acestea se vor inscrie citet.

B. Completarea rubricilor de către platitor

ART. 33 – Viza platitorului: semnatura platitorului privind acceptul la plata a certificatului de concediu medical. În cazul în care se refuza la plata certificatul de concediu medical, se mentioneaza pe scurt motivul refuzului.

ART. 34 – Platitor: se va inscrie denumirea completa a platitorului. Platitor de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate este, după caz, angajatorul persoana juridica sau fizica, asimilatul acestuia – agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca – sau casa de asigurări de sănătate.
Pentru certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul directiei de sănătate publica, precum şi cele care poarta codul de indemnizatie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii, platitorul este casa teritoriala de pensii.
Pentru certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, în cazul urgentelor medico-chirurgicale se bifeaza rubrica „100%”.

ART. 35 – Sediul: se va inscrie adresa completa a platitorului.

ART. 36 – CUI: se inscrie codul unic de inregistrare a platitorului.

ART. 37 – Numar angajati: se va inscrie, după caz, numarul de angajati (asimilati angajatilor) din luna acordarii certificatului de concediu medical.

ART. 38 – Tip asigurat: se bifeaza, după caz, situatia în care se incadreaza asiguratul. Pentru categoriile de asigurati mentionate la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se bifeaza „Asigurat cu declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizatii”. Se bifeaza rubrica „Asigurat cu contract de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale” numai în cazul certificatelor de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de munca confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul directiei de sănătate publica, precum şi cele care poarta codul de indemnizatie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii.

ART. 39 – Procent de plata: se bifeaza rubrica corespunzatoare procentului ce se utilizeaza, conform legii, la calculul indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate acordate în baza certificatului de concediu medical. Rubrica „Prevenire” se bifeaza în cazul indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca cu 1/4 din durata normala sau în cazul indemnizatiei pentru carantina. În cazul indemnizatiei pentru carantina se bifeaza atat rubrica „Prevenire”, cat şi rubrica „75%”.

ART. 40 – Baza de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate: se inscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunzatoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul.

ART. 41 – Zile baza de calcul: se inscrie numarul de zile efectiv lucrate din perioada luata în considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate.

ART. 42 – Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate: se inscrie valoarea ce rezulta din raportul dintre „baza de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate” şi „zile baza de calcul”.

Calcul baza indemnizatie concediu medical (model Excel) – click aici

ART. 43 – Cuantumul indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate: se inscrie produsul dintre „media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate” şi procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare de concediu medical.

ART. 44 – Indemnizatie suportata de către angajator/Indemnizatie suportata din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizatii/Indemnizatie suportata din fondul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale: se inscrie numarul de zile lucratoare, respectiv cuantumul indemnizatiei, în functie de fondul din care se suporta, conform legii, concediul medical.

C. Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situatii speciale

ART. 45 – Avizul medicului expert: se va completa de către medicul care elibereaza certificatul de concediu medical, care va inscrie numarul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale în cazurile prevazute de lege. Totodata, se vor mentiona numele, prenumele şi codul de parafa al medicului expert care a avizat.

ART. 46 – Avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidente de munca) şi avizul directiei de sănătate publica (pentru boli profesionale) se obtin prin grija platitorului şi confirma codurile de indemnizatie de asigurări sociale de sănătate 02, 03, 04 şi 10. În acest caz, certificatele de concediu medical se depun direct la casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritoriala a angajatorului.

ART. 47 – Aviz concediu de risc maternal: cuprinde numele, semnatura şi codul de parafa al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de munca şi care confirma riscul maternal.

Sursa – http://www.casmm.ro/

2 COMENTARII

  1. De ce este nevoie de 2(doua) adeverinte de la locul de munca atit la spital cit si pentru vizarea certificatului medical de catre medicul de familie,la ce mai e bun cardul de sanatate daca ai nevoie tot de atitea hirtii si asteptarile la medici pentru completarea hirtoagelor e inca mai complicata! Nu vad sub nici o forma UTILITATEA ACESTUI CARD pentru pacient mai ales cind toti iti solicita sa le spui si codul pin!
    O timpenie absoluta!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.