Modificările incepand din 01.09.2011, la capitolul impozit pe venit şi contribuţii sociale (Codul Fiscal)

1
237

Dupa cum v-am semnaizat saptamana trecuta – detalii si text integral aici – în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, modificările aduse de acest act normativ in domeniul impozitului pe venit fiind detaliate mai jos.

Venituri neimpozabile

De la 5 septembrie 2011, s-au introdus în categoria veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 42 alin. a) pe lângă ajutoare, indemnizaţii şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, şi cele din fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, de la aceeaşi dată, vor intra în categoria veniturilor neimpozabile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice (bunuri mobile din patrimoniul personal).

Reglementarea impunerii veniturilor realizate din fiducie

Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinct de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.

Potrivit noilor reglementări, începând cu 1 octombrie 2011, remuneraţia fiduciarului contribuabil, notar public sau avocat, primită pentru administrarea masei patrimoniale, constituie venit din activitatea adiacentă şi se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea desfăşurată de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente” din Codul Fiscal.

Deducerea contribuţiilor sociale obligatorii

Începând cu 1 ianuarie 2012, cota de impozit de 10% reţinută la veniturile realizate din: drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, se aplică la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit Titlului IX indice 2 „Contribuţii sociale obligatorii”.

Modificarile Codului Fiscal aplicabile incepand cu 01.09.2011 – noutati privind impozitul pe profit – click aici

Obligativitatea plăţii impozitului pe venituri din salarii şi a contribuţiilor sociale

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obligativitatea plăţii impozitului pe venituri din salarii până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Concomitent, plata contribuţiilor sociale individuale şi celor datorate de angajator calculate şi reţinute se virează la bugetul asigurărilor sociale până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează.

Obligaţia depunerii formularului 112 la trimestru

Începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011, s-a reglementat obligativitatea de depunere a formularului 112 la trimestru – detalii utile si aici – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către următoarele categorii de contribuabili:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Începând cu anul 2012, contribuabilii obligaţi la depunerea trimestrială a formularului 112, pot opta pentru depunerea formularului 112 lunar,dacă fac opţiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv.

De asemenea, contribuabilii care au optat pentru depunerea lunară a formularului 112 pot trece la regimul de declarare trimestrială începând cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus opţiunea.

Depunerea trimestrială constă în completarea şi depunerea câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.

Atenţie! Numărul mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din declaraţiile 112 depuse pentru fiecare lună din anul anterior iar veniturile totale se stabilesc pe baza informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare ale anului anterior.

Contribuabilii care au obligaţia depunerii trimestriale a formularului 112 şi au situaţii în care unor salariaţi le încetează calitatea de asiguraţi vor depune formularul 112 până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asigurat. Pentru restul perioadei rămase din trimestru, formularul se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

Entităţile prevăzute mai sus, cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi persoanelor fizice care exercită profesii libere, precum şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au salariaţi şi se înfiinţează în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării, dacă odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi realizează un venit total de până la 100.000 euro.

Depunerea D 112 pentru trimestrul IV 2011

Contribuabilii care au obligaţia depunerii trimestriale a formularului 112 pentru trimestrul IV 2011 pot opta pentru depunerea lunară a formularului dacă depun declaraţia privind opţiunea – detalii aici – până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

Opţiunea de a stabili venitul net anual în sistem real

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

Începând cu 1 ianuarie 2012, opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei de venit estimat şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv.

Opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei de venit estimat cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie, inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Fişe fiscale

De la 1 ianuarie 2012, se vor elimina fişele fiscale pentru drepturile salariale şi asimilate salariilor realizate după această dată. Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente anului 2011, există obligaţia completării şi depunerii fişelor fiscale până în ultima zi a lunii februarie a anului 2012, de către angajatori.

De asemenea, prin noul act normativ, s-a stabilit obligativitatea plătitorilor de venituri din salarii de a elibera, la cererea contribuabilului un document care să cuprindă informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut. Acest document nu este un formular tipizat.

Termene de depunere a declaraţiilor

Începând cu 1 ianuarie 2012, s-a reglementat un singur termen de depunere pentru Declaraţia 205. Astfel, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au obligaţia să completeze şi să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Anterior, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului (dividende, dobânzi, lichidare, premii şi jocuri de noroc, pensii, activităţi agricole, alte venituri) depuneau formularul 205 până la 30 iunie.

De asemenea, de la aceeaşi dată, s-au modificat termenele de declarare a veniturilor realizate din:

– activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, prin formularul 200, de la 15 mai la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
– străinătate, prin formularul 201, de la de la 15 mai la 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Impunere la normă de venit

Începând cu 1 ianuarie 2012, contribuabilii care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi, care în anul 2011 au fost impuşi în sistem real conform art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, vor avea posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului la normă de venit, opţiune care se va face prin completarea formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat” până la 31 ianuarie 2012.

Impunerea nerezidenţilor

De la 1 octombrie 2011, în categoria veniturilor impozabile obţinute din România de nerezidenţi s-au introdus şi veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie. Veniturile realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar, altele decât remuneraţia acestuia, sunt stabilite în funcţie de natura venitului respectiv şi supuse impunerii conform prevederilor titlurilor: II – „Impozit pe profit”, III – „Impozit pe venit” şi V – „Impozit pe veniturile realizate din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”.

Obligaţiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de fiduciar.

De reţinut! Începând cu 1 ianuarie 2012, se modifică termenul de depunere al Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu reţinere la sursă/venituri scutite pe beneficiari de venituri nerezidenţi de la 30 iunie la ultima zi a lunii februarie.

via – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.