Modificari la Legea Contabilitatii – noile prevederi la situatiile financiare anuale, contraventii si sanctiuni

0
162

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 – text integral – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285/22.04.2011, au fost aduse modificări şi completări Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, in ceea ce priveste si situatiile financiare anuale, pe care le puteti lectura in continuare, dar si noi reglamentari la capitolul contraventii si sanctiuni.

Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie sau de către persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

În cazul persoanelor care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi optează pentru sistemul simplificat de contabilitate, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se întocmesc şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea acestora şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale în conformitate cu normele emise de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Acestea se semnează de ordonatorul de credite şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. În situaţia în care instituţiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, situaţiile financiare trimestriale şi anuale se semnează de ordonatorul de credite şi de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.

Statutul persoanelor fizice – dupa noile modificari la Legea Contabilitatii – click aici

Situaţiile financiare anuale, raportările contabile şi situaţiile financiare anuale consolidate se depun la unităţile teritoriale ale MFP.

Persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic , la unităţile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală.

Atenţie! MFP poate solicita entităţilor să depună, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.

Contravenţii şi sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

1. Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.

2. Nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare) cu privire la:

– aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei;

– utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei;

– întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei;

Modificari la organizarea şi conducerea contabilităţii – aduse de OUG 37/2011 – click aici

– efectuarea inventarierii şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei;

– întocmirea şi semnarea situaţiilor financiare anuale şi, după caz a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei;

– depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale MFP a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare şi cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare;

– întocmirea, semnarea şi depunerea la MFP şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii şi, după caz a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;

– depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele respective nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prin care persoanele juridice care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei.

3. Prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei.

4. Nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiei scrise a administratorului sau ordonatorului de credite prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei.

5. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei.

6. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei.

7. Nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 40.000 lei.

8. Nedepunerea, potrivit legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.

9. Nerespectarea prevederilor cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.

În situaţia în care instituţiile publice nu depun situaţiile financiare în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii, MFP va bloca:

– deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
– conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de către personalul altor direcţii din cadrul MFP.

via – finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.