TVA în conditiile anularii inregistrarii in scopuri de TVA – conform art. 149 – Cod Fiscal (exemple ajustare)

1
286

În sensul ajustării taxei pe valoarea adăugată potrivit art. 149 din Codul Fiscal, bunurile de capital reprezintă toate activele corporale fixe, definite la art. 125 indice 1 alin. (1) pct. 3, a căror durată normală de funcţionare este egală sau mai mare de 5 ani, precum şi operaţiunile de construcţie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparaţiile sau lucrările de întreţinere a acestor active, chiar în condiţiile în care astfel de operaţiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispoziţia unei alte persoane.

Ajustarea taxei deductibile se efectuează:

– în situaţia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă:

1. integral sau parţial, pentru alte scopuri decât activităţile economice;
2. pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
3. pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită fată de deducerea iniţială;

– în cazurile în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
– în situaţia în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parţial limitat face obiectul oricărei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă.

Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, în condiţiile în care nu se aplică regulile privind livrarea către sine sau prestarea către sine, se ajustează în situaţiile prevăzute sus astfel:
– pe o perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziţionate sau fabricate, altele decât bunurile imobile;
– pe o perioadă de 20 de ani, pentru construcţia sau achiziţia unui bun imobil, precum şi pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puţin 20% din valoarea totală a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.

Perioada de ajustare începe:

* de la 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziţionate sau fabricate, pentru bunurile de capital altele decât bunurile imobile, dacă acestea au fost achiziţionate sau fabricate după data aderării;
* de la 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recepţionate, pentru bunurile imobile, care sunt construite, şi se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări este anul aderării sau un alt an ulterior anului aderării;
* de la 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziţionate, pentru bunurile imobile, care sunt achiziţionate, şi se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă formalităţile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzător la cumpărător s-au îndeplinit în anul aderării sau într-un an ulterior anului aderării;
* de la 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima dată după transformare sau modernizare, pentru transformările sau modernizările bunurilor imobile, a căror valoare este de cel puţin 20% din valoarea totală a bunului imobil transformat sau modernizat. Ajustarea se efectuează pentru suma taxei deductibile aferente transformării sau modernizării, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformări sau modernizări, plătită ori datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări după transformare sau modernizare este anul aderării sau un an ulterior aderării.

Ajustarea deducerii în situaţia în care bunurile de capital sunt folosite de persoana impozabilă integral sau parţial, pentru alte scopuri decât activităţile economice, pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei, pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită faţă de deducerea iniţială, se face în perioada fiscală în care intervine evenimentul care generează ajustarea şi se realizează pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare modificarea destinaţiei de utilizare.

Conform art. I pct. 75 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA are obligaţia să depună decontul de taxă pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv. În ultimul decont depus, persoana impozabilă are obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată conform titlului VI din Codul Fiscal.

Taxa pe valoarea adăugată rezultată în urma ajustării bunurilor de capital, se declară în ultimul decont depus la rândul 29 „Ajustări conform pro-rata/ajustări pentru bunurile de capital” , cu semnul plus sau minus, după caz.

Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital,nu se efectuează în situaţia în care suma care ar rezulta ca urmare a ajustării fiecărui bun de capital este mai mică de 1.000 lei.

Dacă ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate ca plătitoare de TVA, conform art. 153, persoana impozabilă realizează în cursul unui an calendaristic o cifră de afaceri mai mare sau egală cu plafonul de scutire de 35.000 euro, după înregistrarea în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul Fiscal, are dreptul să efectueze ajustările de taxă în favoarea ei, în cadrul perioadei de ajustare. Ajustările vor fi reflectate în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.

Exemplul nr. 1 – bun imobil

O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxa conform art. 153 din Codul Fiscal achiziţionează un imobil în anul 2007 în vederea desfăşurării de operaţiuni cu drept de deducere şi deduce integral taxa pe valoarea adăugată în sumă de 30.000 lei la data achiziţionării. În ianuarie 2011 solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, deci trebuie să efectueze ajustarea taxei deduse iniţial întrucât va desfăşura operaţiuni pentru care nu are drept de deducere a TVA. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu începere de la 1 ianuarie 2007 şi până în anul 2026, inclusiv. Ajustarea trebuie să se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei rămase din perioada de ajustare (2011 – 2026) şi persoana respectivă trebuie să restituie 16 două zecimi din TVA de după iniţial, în decontul aferent lunii ianuarie 2011, astfel: 30.000 lei : 20 ani = 1.500 lei/an şi 1.500 lei/an x 16 ani = 24.000 lei TVA deductibilă de ajustat.

Rămâne deductibilă TVA aferentă anilor 2007, 2008, 2009 şi 2010.

De reţinut! Anul schimbării destinaţiei (2011) intră în calculul ajustării TVA deductibilă.

Valoarea TVA rezultată în urma ajustării se înregistrează în decontul de TVA aferent lunii ianuarie la rd. 29 „Ajustări conform pro-rata/ajustări pentru bunurile de capital”, cu semnul minus.

În vederea ajustării taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate să ţină un registru al bunurilor de capital, în care să evidenţieze pentru fiecare bun de capital, următoarele informaţii:
– data achiziţiei, fabricării, finalizării construirii sau transformării/modernizării;
– valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital;
– taxa deductibilă aferentă bunului de capital;
– taxa dedusă;
– ajustările efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul Fiscal.

Exemplul nr. 2 – bun imobil achiziţionat înainte de data aderării

O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal a achiziţionat în anul 2004 o clădire în valoarea de 60.000 lei pentru care a dedus TVA în sumă de 11.400 lei. În ianuarie 2011, solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Întrucât perioada de ajustare prevăzută de art. 161 „Dispoziţii tranzitorii” din Codul Fiscal, respectiv 5 ani pentru bunuri imobile achiziţionate înainte de data aderării la UE a expirat, persoana impozabilă nu efectuează ajustarea taxei deduse la achiziţia bunului imobil.

Exemplul nr. 3 – mijloc fix bun de capital

Bunurile de capital reprezintă toate activele corporale fixe, definite la art. 125 indice 1 alin. (1) pct. 3, a căror durată normală de funcţionare este egală sau mai mare de 5 ani, precum şi operaţiunile de construcţie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparaţiile sau lucrările de întreţinere a acestor active.

O persoana impozabilă înregistrată în scopuri de taxa conform art. 153 din Codul Fiscal achiziţionează un mijloc de transport marfă în februarie 2009 în vederea desfăşurării de operaţiuni cu drept de deducere şi deduce integral taxa pe valoarea adăugată în suma de 7.000 lei. În ianuarie 2011 solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, deci trebuie să efectueze ajustarea taxei deduse iniţial întrucât va desfăşura operaţiuni pentru care nu are drept de deducere a TVA.

Perioada de ajustare este de 5 ani, cu începere de la 1 ianuarie 2009 şi până în anul 2013 inclusiv.

Ajustarea trebuie să se efectueze pentru toata taxa aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare (2011 – 2013) şi persoana respectivă trebuie să restituie 3 cincimi din TVA dedusă iniţial, în decontul aferent lunii ianuarie 2011, astfel: 7.000 lei : 5 ani = 1.400 lei pe an şi 1.400 lei/an x 3 ani = 4.200 lei TVA deductibilă de ajustat.

Taxa pe valoarea adăugată deductibilă rezultată în urma ajustării bunurilor de capital, se declară în decontul lunii ianuarie până la 25 februarie 2011 la rândul 29 „Ajustări conform pro-rata/ajustări pentru bunurile de capital” din decontul de TVA, cu semnul minus.

Foarte important! – În vederea ajustării taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate să ţină un registru al bunurilor de capital, în care să evidenţieze pentru fiecare bun de capital, următoarele informaţii:
– data achiziţiei, fabricării, finalizării construirii sau transformării/modernizării;
– valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital;
– taxa deductibilă aferentă bunului de capital;
– taxa dedusă;
– ajustările efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul Fiscal.

via – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentDeclaratia unica (D112) – colectie de intrebari si raspunsuri oficiale pe aceasta tema
Articolul următorObligatii ale persoanelor juridice care au cel putin 50 de angajati

1 COMENTARIU

  1. […] Potrivit prevederilor art. 148 din Codul Fiscal, se ajustează taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul Fiscal. TVA în conditiile anularii inregistrarii in scopuri de TVA – conform art. 149 – Cod Fiscal (exemple ajustare) – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.