05 Mai
2006

Comentarii (3)

admin

intreberi si raspunsuri – www.capital.ro

Cum se calculeaza impozitul pe profit la 31.03.2006 in cazul in care in anul 2005 s-a inregistrat o pierdere contabila de 20.423 lei, care in februarie 2006 s-a acoperit din alte rezerve, iar pierderea fiscala a fost de 653 lei?

Conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pierderea fiscala reprezinta suma inregistrata in declaratia de impunere a anului precedent. Recuperarea pierderilor fiscale anuale se face in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.

Pierderea fiscala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Faptul ca pierderea a fost acoperita contabil in luna februarie nu influenteaza baza de calcul a impozitului pe profit. Practic pierderea fiscala de 653 lei va diminua profitul impozabil realizat in perioada fiscala, respectiv va majora pierderea fiscala. Calculul are loc extracontabil, in registrul de evidenta fiscala.

05 Mai
2006

Comentarii (0)

admin

intreberi si raspunsuri – www.capital.ro

Contributia de asigurari sociale de sanatate se deduce din dividende si doar diferenta se impoziteaza cu impozitul pe dividende?

In Ordonanta de urgenta nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede obligativitatea platii unei contributii banesti pentru asigurarile de sanatate stabilita sub forma unei cote de 6,5% aplicata asupra veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobanzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care persoana fizica nu realizeaza venituri de natura celor prevazute mai jos:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;
b) venituri din activitati desfasurate de persoane care exercita profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente, dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar, daca este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.
c) venituri din agricultura si silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la lit. b);
d) indemnizatii de somaj si alocatii de sprijin; Potrivit Normei metodologice din 2005 privind contributia de asigurari sociale de sanatate, asa cum a fost modificata de Ordinul nr. 269/2005, pentru veniturile impozabile din dividende, obligatia platii contributiei de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata dividendelor. Prin veniturile din dividende si dobanzi se inteleg veniturile din investitii, inclusiv castigurile din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite acestea in Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ceea ce priveste impozitul pe dividende, in Codul fiscal se prevede ca veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 16% din suma acestora, obligatia calcularii si retinerii impozitului revenind persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Nu se prevede, asa cum se intampla in cazul veniturilor din salarii, ca din veniturile impozabile din dividende se deduc contributiile obligatorii. In concluzie, si impozitul pe dividende, si contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza luand in calcul valoarea bruta a dividendelor.

26 Apr
2006

Comentarii (0)

admin

articol capital

Cat este impozitul pe dividente obtinut in anul 2005 pentru o microintreprindere?

In contabilitate, repartizarea profitului realizat in anul 2005 se inregistreaza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Dividendele repartizate, precum si celelalte repartizari efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilantului; in acest sens, sumele respective sunt evidentiate in rezultatul reportat, urmand ca, dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor a acestor destinatii, in anul 2006, sa fie reflectate in conturile corespunzatoare de datorii.

Dividendul reprezinta o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, participant care poate sa fie persoana fizica sau juridica. Dividendele se platesc actionarilor sau asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata.

In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. Nu exista prevederi speciale privind impozitarea dividendelor obtinute de microintreprinderi. Sunt prevazute cote diferite de impozitare doar in functie de actionari sau asociati.

Astfel, in cazul persoanei juridice romane care plateste dividende catre o persoana juridica romana exista obligatia de a retine impozitul pe dividende si a-l vira catre bugetul de stat, prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut. In cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice, incepand cu 1 ianuarie 2006, impozitul este in cota de 16%

26 Apr
2006

Comentarii (0)

admin

articol capital

Articol de Lia Secareanu, sef departament consultanta financiara si audit, Contexpert Consulting

Cum se organizeaza contabilitatea unei asociatii non-profit: partida dubla sau partida simpla? Care sunt legile care reglementeaza acest lucru? Registrele contabile obligatorii sunt aceleasi ca la o societate comerciala? La sfarsitul anului rezultatul exercitiului trebuie sa fie 0?

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1992 republicata, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune. Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. De asemenea, pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil.

Asociatiile, fundatiile sau alte organizatii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizatiile sindicale, cultele religioase, precum si altele asemenea, infiintate in baza unor legi speciale, in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004, reglementarile contabile aprobate prin Ordinul nr. 1.829/2003. Prevederile capitolelor 1 si 2 din aceste reglementari contabile se aplica in mod corespunzator si de catre persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001.

Aceste reglementari stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fara scop patrimonial. Reglementarile privesc organizarea si conducerea contabilitatii, precum si intocmirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial. De asemenea, cuprind Planul de conturi si normele metodologice de utilizare a acestuia.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia lor si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Referitor la rezultatul exercitiului, potrivit acestor reglementari, cu ajutorul contului 120 �??Rezultatul exercitiului�??, se tine evidenta excedentului sau a deficitului realizat in cursul exercitiului financiar, distinct pentru activitatile fara scop patrimonial, inclusiv activitatile cu destinatie speciala si activitatile economice.

Contabilitatea rezultatelor se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi, iar contabilitatea analitica a rezultatelor activitatilor fara scop patrimonial se tine distinct pentru activitatile fara scop patrimonial si activitatile cu destinatie speciala.

Contul 120 �??Rezultatul exercitiului�?? este un cont bifunctional. Se crediteaza prin debitul conturilor:

�?? 117 �??Rezultatul reportat�?? – cu deficitele realizate in exercitiul financiar precedent;
�?? Clasa 7 �??Conturi de venituri�?? – la sfarsitul perioadei, cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7-a, in vederea inchiderii acestora si stabilirii rezultatelor. Se debiteaza prin creditul conturilor:
�?? 117 �??Rezultatul reportat�?? – cu excedentele realizate in exercitiul financiar precedent, nerepartizate;
�?? 129 �??Repartizarea rezultatului exercitiului�?? – cu excedentele realizate in exercitiul financiar precedent, repartizate pe destinatiile legale (exclusiv activitatile cu destinatie speciala);
�?? Clasa 6 �??Conturi de cheltuieli�?? – la sfarsitul perioadei, cu soldurile debitoare ale conturilor din clasa a 6-a, in vederea inchiderii acestora si stabilirii rezultatelor;
�?? 711 �??Venituri din productia stocata�?? – la sfarsitul perioadei, cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatelor.
Soldul creditor al contului reprezinta excedentele realizate, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor deficitele realizate, daca cheltuielile depasesc veniturile.
Categoriile de persoane juridice fara scop lucrativ care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2329/2001, sunt urmatoarele:

a) unitatile de cult;
b) asociatiile de proprietari;
c) asociatiile si fundatiile carora li se aplica regimul juridic prevzut de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, sau alte organizatii de acest fel, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.

Persoanele juridice fara scop lucrativ prevazute la lit. c) pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla numai cu avizul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, daca in cursul unui exercitiu financiar veniturile din orice sursa se incadreaza sub plafonul de 30.000 euro. In situatia in care aceste persoane juridice fara scop lucrativ realizeaza venituri din orice sursa peste acest plafon, ele sunt obligate ca, incepand cu exercitiul financiar urmator, sa treaca la organizarea si conducerea contabilitatii in partida dubla, pe toata perioada de functionare a acestora.

Au obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea in partida simpla persoanele juridice fara scop lucrativ in al caror act de infiintare exista prevederi exprese in acest sens.
Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ sunt aprobate prin Ordinul nr. 2.329/2001 si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2002. Potrivit acestora, contabilitatea in partida simpla la persoanele juridice fara scop lucrativ se tine cu ajutorul registrelor contabile obligatorii: Registrul-jurnal si Registrul-inventar.

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Astfel, Registrul-jurnal serveste la inregistrarea operativa a tuturor operatiunilor desfasurate, pe baza documentelor justificative. Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal se totalizeaza atat lunar, cat si anual. Registrul-inventar serveste la inregistrarea tuturor elementelor de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate potrivit normelor legale.

Nomenclatorul privind principalele registre si formulare tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, Nomenclatorul privind principalele formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila, modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile, precum si normele de intocmire si utilizare a acestora privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ sunt prevazute in anexa la aceste norme metodologice. Persoanele juridice fara scop lucrativ pot utiliza toate formularele prevazute in acea anexa sau numai o parte din acestea, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate. De asemenea, vor folosi si alte formulare prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice.

Persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001 nu intocmesc situatii financiare anuale.

20 Apr
2006

Comentarii (0)

admin

interesant

Cum se inregistreaza in contabilitate o polita de asigurare de pensie privata pentru asociatul unic care este si administratorul societatii? Acest contract este pe numele societatii pentru administratorul care beneficiaza doar de dividende.

Potrivit Codului fiscal si a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, se incadreaza la cheltuieli deductibile limitat cheltuielile inregistrate de angajator in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, efectuate potrivit Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant.

Mai sunt deductibile fiscal cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, in numele angajatului, care sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului, conform prevederilor titlului III – �??Impozitul pe venit�??.

In cazul prezentat de dumneavoastra este vorba insa de cheltuieli cu prime de asigurare platite de societate in numele asociatului, care nu are calitatea de salariat. Acestea reprezinta cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor si, conform prevederilor legale, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Pe de alta parte, conform prevederilor titlului III – �??Impozitul pe venit�??, primele de asigurari suportate de orice entitate pentru o persoana fizica in legatura cu care platitorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, reprezinta venituri din alte surse.

Impozitul pe acest venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii primelor de asigurare de catre societate, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

20 Apr
2006

Comentarii (0)

admin

intrebari si raspunsuri – cu sprijinul www.capital.ro

Cand si pentru ce se plateste timbrul literar? Cum se evidentiaza pe factura si care sunt inregistrarile contabile, atat in cazul vanzatorului, cat si al cumparatorului?

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, cu modificarile si completarile ulterioare, timbrul literar se determina prin aplicarea procentului de 2% la pretul de vanzare al unei carti si se adauga acestui pret. Se percepe pentru fiecare exemplar de carte beletristica din literatura romana sau traduceri (lucrari de proza, critica literara, versuri, piese de teatru, literatura pentru copii, memorialistica, eseuri si altele de aceeasi natura), precum si pentru operele clasice sau traducerile cu drepturi de autor care nu mai beneficiaza de protectie legala, vandute prin unitatile de orice fel, editate sau nu in Romania.

Toate persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care editeaza sau importa carte beletristica ce urmeaza sa fie vanduta cu amanuntul, sunt obligate sa determine valoarea timbrului literar si sa o imprime distinct pe fiecare carte, adaugand-o pretului de vanzare al acesteia. Vor fi imprimate, de asemenea, denumirea, banca si contul de virament ale uniunii de creatori pentru care a optat titularul dreptului de autor ori, dupa caz, mostenitorii acestuia sau importatorul, in cazul cartilor beletristice importate.

Persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care editeaza sau importa carte beletristica ce urmeaza sa fie vanduta cu amanuntul, fie prin retele proprii ale acestora, fie prin alte retele de difuzare, sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului literar, raspunzand, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora. In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la ordinul de plata, titlul lucrarii, numarul de exemplare vandute, pretul de vanzare si suma incasata reprezentand valoarea timbrului literar.

Unitatile care vand cu ridicata carte beletristica nu au dreptul sa incaseze valoarea timbrului literar, cu exceptia cazurilor in care vanzarea se face catre persoane fizice sau persoane juridice care nu achizitioneaza carte in scopul revanzarii. In cazul cartilor beletristice pentru care drepturile de autor se afla in perioada de protectie legala, destinatia timbrului literar va fi hotarata de titularii de drepturi de autor ori, dupa caz, de mostenitorii acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale caror drepturi de autor nu se mai afla in perioada de protectie legala, destinatia sumelor incasate din aplicarea timbrului literar va fi hotarata de catre editor. Pentru cartile beletristice importate, destinatia sumelor incasate din aplicarea timbrului literar va fi hotarata de catre importator.

In cazul in care exista mai multe organizatii de creatori ce pot beneficia de sumele incasate din aplicarea timbrului literar, iar toti cei in drept nu isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi editorul face dovada ca a solicitat exprimarea acesteia, destinatia timbrului literar va fi hotarata de catre editor. In cazul in care numai o parte din cei in drept isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi editorul face dovada ca a solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obtinute din aplicarea timbrului literar vor fi virate in contul organizatiilor pentru care si-au exprimat optiunea cei in drept si in contul organizatiei alese de catre editor, pentru cei care nu si-au exprimat optiunea, potrivit regulilor de mai sus. Solicitarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a mostenitorilor acestora, dupa caz, se face de catre editor odata cu incheierea contractului de editare.

Daca nici titularii de drepturi de autor sau mostenitorii acestora si nici editorii sau importatorii, dupa caz, nu si-au manifestat optiunea, sumele obtinute din aplicarea timbrului literar vor fi virate in mod egal in contul organizatiilor de creatori prevazute in lista organizatiilor de creatori beneficiare ale timbrului literar.

Unitatile platitoare au obligatia ca pana la data de 20 a fiecarei luni, cu exceptia lunii decembrie, pentru care termenul este data de 31 ianuarie a anului urmator, sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare incasarile din luna precedenta, reprezentand valoarea timbrelor. Agentii economici care incaseaza sumele rezultate din aplicarea timbrului literar factureaza, respectiv evidentiaza in contabilitatea proprie contravaloarea acestora, dupa cum urmeaza:

4111 = % 102 lei (pretul de vanzare) (512, 531)
707 100 lei (pretul de vanzare, fara valoarea timbrului)
447 2 lei (valoarea timbrului)
447 = 512 (531) 2 lei (valoarea timbrului datorata, virata)

Din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, potrivit Codului fiscal, se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata si impozitele, taxele, daca prin lege nu se prevede altfel. Cum nu exista prevederi in acest sens legate de timbrul literar, rezulta ca platitorii de taxa pe valoare adaugata vor include in baza de impozitare si valoarea timbrului.

Potrivit reglementarilor contabile, costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.

Rezulta ca beneficiarul va inregistra in contabilitate astfel:
371 = 401102 lei (costul de achizitie) (512, 531)

13 Apr
2006

Comentarii (1)

admin

formulare cecar

merg editate – http://rapidshare.de/files/17885693/fomulare.rar.html